Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Abdullah Nâzik'in Bursa şehrengizleri 

   Şehrengizler, bir şehrin tabii güzelliklerini ve güzellerini; çoğunlukla da şehre hayat veren, o şehirde sevilip sayılan güzel insanları konu edinen eserlerdir. Şehrengizler, klasik edebiyatımızın toplumsal bağını göstermesi ...
  • Aczi Divanı (inceleme-tenkitli metin-dizin) 

   Özgönül, Öznur (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Bu çalışmada öncelikle, şimdiye kadar üzerinde fazla durulmamış olan Aczî Divanı'nın tenkitli metninin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bunun yanında Aczî'nin hayatı, edebî ve fikrî kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler ...
  • Alaşehirli Kadı Muhammed Divanı (İnceleme-tenkidli metin-dizin) 

   Aydın, Haluk (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Bu çalışmada, şimdiye kadar üzerinde hiç çalışılmamış olan, Alaşehirli Kadı Muhammed Efendi Divanı'nın tenkitli metnini ortaya çıkarmayı ve incelemeyi amaçladık. Bununla beraber, onun hayatı, edebî ve fikrî kişiliği hakkında ...
  • Bursalı Levhî Dîvânı: İnceleme-tenkitli metin-indeks 

   Özbay, Özge (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, şimdiye kadar üzerinde fazla durulmamış olan Levhî Dîvânı'nın bilinen iki nüshası vasıtasıyla tenkitli metninin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bursalı Levhî Efendi'nin hayatı, edebî ve fikrî kişiliği hakkında ...
  • Cevri Divanı'nın tahlili 

   Aydın, Haluk (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışma, 17. yüzyıl divan şairlerinden biri olan Cevrî Divanı’nın tematik tahlili üzerinedir. Şiirlerinde Cevrî mahlasını kullanan şairin asıl adı İbrahim’dir. İyi bir tahsil görmüş ve yüzyılın önde gelen şairlerinden ...
  • Divan şiirinde " gurbet" ve "gariplik" üzerine 

   Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gurbet ve gariplik duygusu, edebiyatımızın hemen her dönemi ve her türünde olduğu gibi; divan şiirinde de önemli bir tema olmuştur. Divan şairleri, daha çok ...
  • Fal kültürü ve bir manzum nebat falnâmesi örneği 

   Bilinmeyeni ve geleceği öğrenme merakı, insanların ortak kişilik özelliklerindendir. Böyle olunca, bazı işaretler üzerinden, birtakım yöntemlerle bilinmeyeni tahmin işi sayılan falcılık; binyıllar öncesine dayanan ve hemen ...
  • Fehim-i Kadim Divanı'nda kültür unsurları 

   Bayram, Ersin (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Çalışmada, 17. yüzyıl şairlerinden olan Fehîm-i Kadîm'in Dîvânı'ndaki kültür unsurlarına değinilmiştir. Şair; Sebk-i Hindi'nin Türk Edebiyatı'ndaki ilk ve önemli temsilcilerinden biridir. Çalışmamızdaki amaç Sebk-i Hindi'nin ...
  • Nâbî'nin Zeyl-i Siyer-i Veysî'si (İnceleme-metin) 

   Altunmeral, Mehmet (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Yusuf Nâbî, Türk edebiyatının meşhur şair ve münşilerindendir. Türkçe Divan, Farsça Divançe, Hayriyye, Fetihnâme-i Kamaniçe, Surnâme, Tuhfetü'l-Harameyn, Tercüme-i Hadis-i Erba'în, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Müşe'at şâirin ...
  • Sahhaf Rüşdi ve Divanı'nın tenkitli metni 

   Ekici, Hatice (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Bu çalışmada öncelikle, şimdiye kadar üzerinde fazla durulmamış olan Sahhâf Rüşdû Divanı'nın tenkitli metninin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra Sahhâf Rüşdû'nin hayatı, edebû ve fikrû kişiliği hakkında da ...
  • Şehrengiz Türü ve Ravzî’nin Edincik Şehrengîzleri 

   Şehrengizler, bir şehrin güzelliklerini ve güzellerini; çoğunlukla da şehre hayat veren, o şehirde sevilip sayılan güzel insanları konu edinen eserlerdir. Türk edebiyatında 46 kadar bu tür eser olduğu bilinmektedir. 16. ...
  • Türk kültüründe fal ve isimlerle ilgili bir manzum Falname örneği 

   Bilinmeyeni ve geleceği öğrenme merakı, insanların ortak kişilik özelliklerindendir. Böyle olunca, bazı işaretler üzerinden, birtakım yöntemlerle bilinmeyeni tahmin işi sayılan falcılık; bin yıllar öncesine dayanan ve hemen ...
  • Zeki divanı (inceleme-metin-dizin) 

   Şahin, Gülay (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı, XIX. yüzyıl Divan şairlerinden Zekî’nin divanının transkribe edilmesi, çeşitli yönleriyle tanıtılması ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu şairin, divanından yola çıkarak edebî ve fikrî yönünün ...