Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzsoy, Nesrin
dc.contributor.advisorDemirci, Neşet
dc.contributor.authorKuloğlu, Serkan
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005en
dc.identifier.citationKuloğlu, Serkan. Çoklu zeka kuramının ilköğretim sekizinci sınıflarda matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1477
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İlk öğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler ünitesini Çoklu Zeka kuramına göre öğretimi ile geleneksel öğretiminin öğrencilerin matematik başarıları, matematiksel tutumları üzerindeki etkilerini ve bunların cinsiyet ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test- son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubunda Çoklu Zeka öğrenme teknikleri, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma alt-soysa ekonomik düzeye sahip bir ilköğretim okulunun 8. sınıf öğrencileri ile (40 kız 29 erkek, n=69) matematik dersinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri başarı testleri, Çoklu Zeka Alanları Ölçeği ve Matematik Tutum ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizinde Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, t-Testi, Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Çoklu Zeka kuramına dayalı öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin matematik başarısını artırdığı saptanmıştır. Çoklu Zeka kuramına dayalı öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin matematiksel tutumlarını etkilediği ve geleneksel öğretim yöntemleri ile arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur. Çoklu Zeka kuramına dayalı öğrenme yöntemlerinin, öğrencilerin matematiksel tutumlarını etkilediği ve geleneksel öğretim yöntemleri ile arasındaki farkın önemli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to study the Multiple İntelligences Learning Traditional Teaching on the mathematics achievement, mathematical attitude of students and the relationship of gender with these in primary school, second level, eighth grades. Pretest- posttest experimental design with control was used for the research. Multiple İntelligences Techniques were used for the experimental group and Traditional Teaching Methods were used for the control group. The research was carried out at a primary school, in mathematics lessons of eighth grades ( 40 female, 29 male, n=69 ) with low socio-economic backgrounds. The data of the research were gathered with Achievement Test, Multiple Intelligences Scale and Mathematic Attitude Scale. Mean, Standard Deviation, t- Test, Analysis of Variance were used to analyze the data. At the end of the research, it has been yielded that Multiple Intelligences Methods add to the mathematics achievement of the students, that the difference is statistically significant favoring the males, and that Multiple Intelligences Metods affect the mathematical attitude of the students. The difference between Multiple Intelligences Teaching and Metods is significant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇoklu Zeka Kuramı
dc.subjectMatematik Eğitimi
dc.subjectMatematiğe İlişkin Tutum
dc.subjectMultiple Intelligences Theory
dc.subjectEducation of Mathematics
dc.subjectMathematical Attitude
dc.titleÇoklu zeka kuramının ilköğretim sekizinci sınıflarda matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of multiple intelligence theory to student's success in eight degree of primary schools in teaching mathematicsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record