Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorBütüner, Suphi Önder
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:08Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:08Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationBütüner, Suphi Önder. Açılar ve üçgenler konusunun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine Vee diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1622
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi kapsamındaki “Açılar ve Üçgenler” konusunun Vee diyagramları ve Zihin haritaları kullanılarak öğretiminin öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Çalışma 2005–2006 eğitim öğretim yılında kırk 7. sınıf öğrencisi arasından ön test ile belirlenen deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda Açılar ve Üçgenler konusu Vee diyagramları ve Zihin haritaları kullanılarak, kontrol grubunda ise aynı konu geleneksel yöntem ile işlenmiştir. Öğretimin sonunda her iki gruba da son test uygulanmış olup, grupların erişi düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test ile ön testteki doğru sayıları arasındaki fark ilişkisiz t testi ile karşılaştırılmıştır. Süreç sonunda deney grubu öğrencilerin Zihin haritalama ve V diyagramlama tekniklerine yönelik tutumları ve görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ön test sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen (p>0.05), son test sonuçları deney grubu lehine, gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir (p<0.05). Bu sonuçlar Zihin haritalama ve V diyagramlama tekniklerinin, geleneksel öğretime göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effect of subject of "Angles and Triangles" which is included in mathematics curriculum of the seventh grade on the student success using Mind maps and Vee diyagrams. In this study the pre-test and post-test on the control group were conducted. The research was done on control and experiment groups consisting of fourty grade students who were randomly identified using pre-test in the year of 2005-2006. Traditional method was applied to control group while Mind map and Vee diyagrams were applied to the experiment group. Post- test was applied at the end of the teaching and it was tried to be determined student's attitudes and opinions toward mind mapping and Vee diagramming techniques. Data obtained were analyzed using Independent samples t-test, Paired Samples t-test and Mann Whitney U test. Although there is no significant difference (p>0.05) regarding the pre test results, the result of the post-test exhibited that there is a significant difference among groups, which is favor of the experiment group (p<0.05). These results exposed that these meaningful learning tools are more effective than traditional method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihin Haritasıen_US
dc.subjectVee Diyagramıen_US
dc.subjectMatematik Eğitimien_US
dc.subjectMind Mappingen_US
dc.subjectVee Diagramen_US
dc.subjectMathematics Educationen_US
dc.titleAçılar ve üçgenler konusunun ilköğretim 7.sınıf öğrencilerine Vee diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimien_US
dc.title.alternativeTeaching angles and triangles by using Vee diagrams and mind maps to priimary school 7th classen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record