Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSabuncuoğlu, Zeyyat
dc.contributor.authorSeymen, Oya (Aytemiz)
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationSeymen, Oya (Aytemiz). İşletmelerde yeniden yapılanma (reengineering) süreci ve otel işletmelerinde ziyafet organizasyonu için bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1751
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYeniden Yapılanma yaklaşımının işletmelerin organizasyon yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesini ve otel işletmelerinde bu yaklaşım çerçevesinde bir sürecin yeniden tasarımına yönelik model önerisinin geliştirilmesini amaçlayan Tez Çalışması, dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yeniden Yapılanma yaklaşımı, geçmişten günümüze geliştirilmiş olan organizasyon teorilerinin ve uygulamalarının ışığında değerlendirilmektedir. Bu başlık altında ilk olarak Yeniden Yapılanma, tanımı, temel ilke ve kavramları, uygulanma alanları ve bu gereksinimi doğuran faktörler gibi kavramsal boyutuyla ele alınmakta; daha sonra ise Klâsik Teoriden günümüze organizasyon düşüncesini etkileyen teori, görüş ve varsayımlarla karşılaştırmalı bir analize tâbi tutulmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü, işletmelerde Yeniden Yapılanma yaklaşımının uygulanmasına ilişkin genel bir çerçeveyi kapsamaktadır. İşletmelerde Yeniden Yapılanmaya yönelik değişim sürecinin başlamasından itibaren izlenebilecek bir metodolojinin aşama aşama açıklandığı bu bölüm, sözkonusu değişimin planlanması, işletmenin süreçlere yönelik (sosyal ve teknik) yeniden tasarımı, değişim projesinin uygulamaya konması ve süreklilik kazanmasına ilişkin genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Üçüncü bölümde, Yeniden Yapılanmanın organizasyonel boyutu otel işletmeleri açısından irdelenmektedir. Bu bölümde önce otel işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve ortak özelliklerinin vurgulanmasından sonra, organizasyon teorilerinin ışığında geçmişten bugüne nasıl bir yapılanma içinde oldukları genel bir değerlendirmeye konu olmaktadır. Daha sonra, otel işletmelerinin organizasyon yapılarının oluşturulmasına temel teşkil eden ilkelerden hareketle mevcut sorunlar üzerinde durulmakta ve Yeniden Yapılanmanın bu sorunlara getireceği çözümler tartışılmaktadır. Uygulamaya yönelik olan son bölümde ise, otel işletmelerinde Yeniden Yapılanmanın özünü oluşturan "süreç yeniden tasarımf'na ilişkin bir model önerisi geliştirilerek, bu modelin otellerde organizasyon yapısına etkileri ve sorunlara getireceği çözümler tartışılmaktadır. Bunun için öncelikle Türkiye'deki beş yıldızlı otel işletmelerinde, model önerisi kapsamına giren süreci oluşturan faaliyetlerin nasıl organize edildiği ve bu organizasyona ilişkin olarak hangi sorunların yaşandığı araştırılmış ve elde edilen bulgular ışığında sözkonusu faaliyetler bir "süreç" çerçevesinde ele alınarak model önerisi geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis aiming to investigate the effect of Reengineering Approach on organizational structures of establishments and to develop a model suggestion for a business process reengineering in accommodation establishments in respect of this approach consists of four main chapters. In the first chapter, Reengineering Approach is evaluated in accordance with organizational theories and their applications developed from the past up to present. Under this title, first, Reengineering is considered in its conceptual aspect as its definition, basic principles and concepts, application fields and the factors creating this necessity; and then it is analysed comparatively with the theories, opinions and assumptions affecting organizational idea from the Classical Theory up to present. The second chapter of the thesis comprises a general framework of the application of Reengineering Approach in establishments. A methodology which can be followed from the starting of change process of Reengineering on is explained gradually in this part, and this chapter aims to give general information on the planning of the change in question, corporate re-design of processes (social and technical), putting the change project into practice and causing it to have continuity. In the third chapter, organizational aspect of Reengineering is investigated thoroughly from the point of hotel establishments. In this chapter, first of all, hotel establishments are defined, classified and their common characteristics are emphasised; and then a general evaluation is made in respect to organizational theories about the way of getting organised they have had from the past up to present. And after that, the existing problems are emphasised by taking the basic principles in the formation of organizational structures of hotel establishments and the solutions Reengineering will find for these problems are discussed. And in the last chapter that's about practice; a model suggestion relating to "business process reengineering" which is the essence of Reengineering in hotel establishment is developed, and the effect of this model on organizational structures at hotels and the solutions it will bring for problems are discussed. So, first, how the activities forming the process included in the model are organised in five-star hotels in Turkey and which problems about this organization met are searched thoroughly, and with the findings obtained, the activities in question are taken into consideration in a "process" framework and the model suggestion is developed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğişim Mühendisliğien_US
dc.subjectOtelleren_US
dc.subjectTurizm İşletmelerien_US
dc.subjectYeniden Yapılanmaen_US
dc.subjectZiyafetleren_US
dc.subjectReengineeringen_US
dc.subjectAccomodations for Travelers and Touristsen_US
dc.subjectHotelsen_US
dc.subjectTourism Businessesen_US
dc.subjectRestructuringen_US
dc.subjectBanquetingen_US
dc.titleİşletmelerde yeniden yapılanma (reengineering) süreci ve otel işletmelerinde ziyafet organizasyonu için bir model önerisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record