Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaylan, Nevin
dc.contributor.authorKültekin, Selcen
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:31Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:31Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationKültekin, Selcen. Bilgi toplumu ve eğitim programları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1897
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractToplumların tarihsel süreçte yaşadığı değişim, günümüz toplumlarını bilgi toplumu olarak nitelendirilen ve sanayi toplumundan oldukça farklı paradigmalara sahip olan yeni bir toplumsal döneme taşımıştır. Bilgi toplumu, sonrasında geldiği sanayi toplumundan oldukça farklı bir toplumsal yapıyı beraberinde getirmiştir. Bilgi toplumuyla birlikte toplumları güçlü kılan temel unsur ?bilgi? olmuştur. Bilginin toplumların yaşamındaki öneminin artması beraberinde bilgi üretiminin de önemini artırmış, bilgi artık kilit bir ekonomik kaynak haline gelmiştir. Bu noktada birey de değişimle birlikte kazandığı bilgiyi üreten özne konumundan dolayı ön plana çıkmıştır. Artık bilgi toplumundaki birey, sanayi toplumundaki bireyden daha değerlidir ve bireyin kazanması gereken nitelikler de artmıştır. Bilgi toplumu bireyi araştırmacı, eleştirel düşünen, karşılaştığı problemlere birden fazla çözüm önerisi üretebilen, yaratıcı, değişime ayak uydurabilen ve daha da önemlisi değişimin öznesi olabilen birey haline getirmiştir. Bu noktada eğitim sistemleri de bu değişime öncü olmak, lokomotif olmak ya da en azından ayak uydurmak zorundadır. Yaşanan bu hızlı değişim, eğitim sistemine ilişkin beklentilerin her geçen gün çeşitlenerek daha da artmasına neden olmaktadır. Dünyanın sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci ve beraberinde gelen küreselleşme, toplumların ve bireylerin, eğitim sistemlerinden dolayısıyla program tasarılarından beklentilerini nitelik ve nicelik olarak da artırmaktadır. Bu araştırmada bilgi toplumu olgusu; öncelikle toplum, bilgi, birey, eğitim, program tasarısı elemanları ve bu elemanların düzeni gibi değişkenler açısından tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçeve de bilgi toplumu ile ilgili alanyazın genişliğine ve derinliğine incelenmiş ve ilgili alanyazından bilgi toplumunda toplumun, bilginin, bireyin, ve eğitimin özelikleri çıkarılmıştır. Ulaşılan bu veriler, program tasarısının elemanları ve düzenine yönelik yapılan kuramsal nitelikli çıkarımlar, araştırmanın alt problemleriyle ilişkilendirilerek bütünleştirilmiş, yorumlanmış ve sonuçlara yönelik kestirimlerde bulunulmuştur. Çalışmada, var olan durumun ortaya konulması amaçlandığından, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe changes that society have in process, carried the communities of today to the social era described as information society, that has different paradigms from the industry society. The information society had brought together a very different social structure after the industrial society that it came after. With the information society the basic component that made societies strong had become ?information?. With the increasing importance of the information, the production of the information had become important either and the information had become a key economical source. And the importance of the individual as the producer of the information had increased. In information society, individual is more valuable than it was in industry society, and the qualities that it has to gain increased. The individual in information society has to be researcher, think critically, able to produce more than one solution to the problems it faces, creative, adapt to the changes and the most importantly be the subject of the change. At this point the education systems have to lead and be the locomotive of the changes, at least adapt the changes. The rapid changes cause the variation and the increase of from the education system. The process of transition from the industry to information society and together with the globalization the quality and quantity of the expectations of society and individuals from the education systems and curriculum designs increase. In this research the information society fact was tried to be described from the angle of variables like society, information, individual, education curriculum design elements and the order of this elements. In this frame of work, the literature about information society was examined in width and depth and from the literature the features of society, information, individual, and education in information society. The data reached, theoretical qualified inferences directed to curriculum design elements and the organization of the elements was related to the inferior problems of the research, and was united, interpreted. In research as it was aimed to put forward the existing situation qualified descriptive research model was used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi Toplumu
dc.subjectProgram Tasarıları
dc.subjectInformation Society
dc.subjectCurriculum Designs
dc.titleBilgi Toplumu ve eğitim programlarıen_US
dc.title.alternativeInformation society and curriculumen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record