Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZencirci, İsmail
dc.contributor.authorÇokan, Sevcan Eldaş
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:31Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:31Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationÇokan, Sevcan Eldaş. Sınıf öğretmenlerinin öğretim etiğine yönelik algılarının sınıf içerisinde karşılaştıkları sorunlu davranışları gidermeye yönelik kullandıkları stratejilere yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1903
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğretim etiğine yönelik algı düzeylerini belirlemek ve sınıf içinde karşılaştıkları sorunlu davranışları gidermeye yönelik kullandıkları stratejilerin değerlendirilmesidir. Çalışmanın evrenini Balıkesir ili merkez ilçede görev yapan 32 okul yöneticisi,457 sınıf öğretmeni ve grup örneleme yöntemi ile seçilen üst, orta ve alt başarı düzeyindeki 9 okulda öğrenim gören 1082 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla "Öğretim etiği eğilimi anketi" öğretmenlere ve yöneticilere ; "istenmeyen davranışların çözüm stratejileri anketi" de öğretmen ve öğrencilere uygulanmıştır. Değişkenlerin özelliklerine uygun olarak t testi ve tek yönlü varyans (One- Way ANOVA) analizi kullanılmış, anlamlı fark çıkan değişkenler için ise Scheffé testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin genel olarak etik farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte yönetici görüşlerine göre öğretmenler etik bulmadıkları bazı davranışları nadiren de olsa göstermektedirler. Yönetici görüşleri ile öğretmenlerin öz değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Sınıfta karşılaşılan sorunlu davranışların çözümüne ilişkin strateji anketi sonuçları da öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri arasında farklılıklar çıkarmıştır. Öğrenci görüşlerine göre öğretmenler sınıfta sorunlu davranışların çözümünde, kendi ifadelerine oranla daha sık öğretim etiğine uygun olmayan stratejilere baş vurmaktadırlar. Ayrıca alt başarı düzeyindeki okullarda görev yapan öğretmenler öğretim etiğine uygun olan ve olmayan stratejileri daha çok kullandıkları; bayan öğretmenler ile düşük kıdemli öğretmenlerin uygun olmayan stratejilere daha sık başvurdukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çağdaş modele uygun etkili bir sınıf yönetimi gerçekleştirebilmeleri için öğretmenlik meslek etiği ile davranış yönetimi, sorunlu davranışlarla baş etme, rehberlik gibi alanlarda düzenli hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this work is to determine primary scool class teachers levels of perception towards the teaching ethics and to assess the strategies for removing the problematic behaviours in the class. 32 scool directors working in central Balıkesir, 457 class teachers and 1082 fifth class students studying in nine different scools that are chosen throught group sampling methot at the upper-intermediate and lower level of success have formed the universe of the work. In order to collect the research data, "The Questionnaire of Teaching Ethics Tendency" has been applied to teachers and directors "The Questionnaire of Solution Strategies for Undesirable Behaviors" has also been applied to teachers and students. T test and single directed variance analysis (One- Way ANOVA) have been used as suitable for the variance properties, and for the variance resulting meaningful difference Scheffe test has been used. Research results have shown that teachers' ethical awarenesses ara high in generel. However, teachers though rarely display some behaviours that they don't find them out ethical according to directors' opinions . meaningful differences have been determined between directors' opinions and teachers' self evaluations. The result of the strategy questionnaire related to solving the problematic behaviours faced in the class has also brought out differences between the opinions of teachers and students. According to the student opinions, teachers apply more often to the strategies which are not appropriate compare to their explanations, while solving the problematic behaviours in the class. And also it has been determined that teachers working in the schools at the lower success levelled use the strategies appropriate or inappropriate for the teaching ethics more; female teachers and the ones in the low priority apply to the strategies inappropriate more often. In order to achieve a class management suitable for the modern model, teachers have been advised to join regular iner educational activities like behaviour control with teaching profession ethics, overcoming the problematic behaviours and guidance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtik
dc.subjectMesleki Etik
dc.subjectSorunlu Davranışlar
dc.subjectEhhics
dc.subjectProfessional Ethics
dc.subjectProblematic Behaviours
dc.titleSınıf öğretmenlerinin öğretim etiğine yönelik algılarının sınıf içerisinde karşılaştıkları sorunlu davranışları gidermeye yönelik kullandıkları stratejilere yansıması (Balıkesir il örneği)en_US
dc.title.alternativePerceptions of class teachers towards teaching ethics and strategies that they use to remove problematic behaviours they face in classen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record