Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMet, Ömer Lütfü
dc.contributor.authorBezirgan, Muammer
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:35Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:35Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationBezirgan, Muammer. Türk turizminde itici bir güç olarak iç turizm ve Altınoluk yöresinde iç turizme yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1973
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDünyada turizm gelirleri yüksek ülkeler incelendiğinde, iç turizm pazarlarının oldukça gelişmiş olduğu görülmektedir. Turizm endüstrisinin yalnız dış turizme bağlı olarak gelişmesi düşünülemez. Bir ülkede sağlıklı ve istikrarlı bir turizm gelişimin sağlanması için, iç turizmin gelişimi önemlidir. İç turizm pazarı güçlü olan bir ülkede, dış turizme olan bağımlılık azalır, turizmde ihtiyaç duyulan faaliyet ve hizmetlerin gelişimi sağlanır, mevsimsellik sorunu ortadan kalkar ve daha güçlü bir turizm endüstrisinden söz edilebilir. Bu sebeplerden dolayı iç turizm potansiyeli göz ardı edilmemeli, dış turizmin temelini oluşturan iç turizme gereken önem verilmeli ve gelişimi için ihtiyaç duyulan tedbirler bir an önce alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde fazla dikkate alınmayan iç turizmin, ülke turizmi açısından önemine vurgu yapmak, iç turizmde yaşanan sorunların neler olduğunu belirleyebilmek ve belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak turizm kavramı ele alınmıştır. Turizmin tanımı dünyada ve Türkiye'de turizmin gelişimi ve turizmin Türkiye ekonomisi için önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümde; iç turizmin tanımı, Türkiye'de iç turizmin gelişimi, ülkemizde iç turizmi geliştirmenin sağlayacağı faydaların neler olduğu, daha önceki yıllarda iç turizmle ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen veriler incelenmiştir. Daha sonra sosyal turizm ile iç turizm ilişkisi incelenmiş, ülkemizde sosyal turizme yönelik neler yapıldığı araştırılmıştır. Son olarak, iç turizmde ülkemizde bir sorun olarak kabul edilen ikinci konutlar geniş olarak ele alınmış, ülkemizde iç turizmde karşılaşılan sorunların neler olduğu belirtilmiş ve bunlara yönelik çözüm yolları belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise yerli turist profilinin belirlenmesine yönelik Altınoluk yöresinde tatillerini geçiren yerli turistlere uygulanan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhen countries whose incomes are high, it is seen that their domestic market is pretty progressed. It couldn't be thought that tourism sector could progress only by incoming tourism. It is very important the domestic tourisms progressing to have a steady progressing tourism. In a country whose domestic tourism is strong, the dependence to the incoming tourism decrease, the progress of the activities and the services needed in tourism could be supplied, the seasonal problem could be cleared and it could be mentioned about the strong tourism sector. For these reasons, the potential domestic tourism shouldn't be neglected. The importance needed for domestic tourism which composes the basic of incoming tourism and the measurement needed for its progress should be taken immediately. The aim of this study is to focus on the importance of the domestic tourism which is neglected in our country, to clear the problems in domestic market and to presents solutions for the problems. This study consists of tree sections. In the first section, the general tourism concept is being handled. The definition of the tourism, the progress of tourism in Turkey, the importance of the tourism for Turkey economy is being focused. In the second section, the definition of tourism, the progress of domestic tourism in Turkey, the importance of the domestic tourism for Turkey economy is being analyzed and the datas of the studies which were held before is being searched. Then, how the social tourism is in Turkey, what was done for social tourism in Turkey is being searched. And the secondary houses which is being accepted as a huge problem is being searched, the problems in general for domestic tourism is being determined and the solutions against these problems are being suggested. In the last part, the result of the questionnaire which was held in Altınoluk region on the people who are having their holiday there, in order to determine the domestic tourists profile are being given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç Turizm
dc.subjectYerli Turist
dc.subjectYerli Turist Profili
dc.subjectDomestic Tourism
dc.subjectDomestic Tourist
dc.subjectProfile of the Domestic Tourist
dc.titleTürk turizminde itici bir güç olarak iç turizm ve Altınoluk yöresinde iç turizme katılanlara yönelik bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeDomestic tourism in Turkish tourism as a driving force and a seacrh in Altınoluk region on who attend to the domestic tourismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record