Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTerzi, Ali Rıza
dc.contributor.authorEsinbay, Emine
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:35Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:35Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationEsinbay, Emine. İlköğretim okullarında örgüt kültürü (Balıkesir ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1984
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Balıkesir İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalıştıkları kurumun örgüt kültürünü nasıl algıladıklarını belirlemektir. Bu sebeple ilköğretim okullarında var olan kültürel yapıyı belirlemek üzere Terzi (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin birinci bölümünde demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümünde ise okul kültürü boyutlarına ilişkin önermeler sunularak okullardaki mevcut durum belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alt problemlerini; ilköğretim okullarındaki kültürel boyutlara ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, ilköğretim okullarındaki kültürel boyutlara ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyete, kıdeme ve öğretmenlik branşına göre farklılık gösterip göstermediği ve kültürel boyutlara ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı oluşturmaktadır. Yeterli sayıda yönetici olmadığından dolayı yönetici görüşleri cinsiyet, kıdem ve branş değişkenine göre incelenmemiştir. Araştırmanın evrenini 2006-2007 yılında Balıkesir İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il merkezindeki 33 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Ankete dâhil edilen yönetici ve öğretmen sayısı 1524'tür.Geri dönen anket sayısı 852'dir. Bu sayının 47'sini yönetici, 805'ini öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS (13.0) paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ilköğretim okullarında yönetici ve öğretmen görüşleri doğrultusunda en başat kültürel boyut görev kültürü çıkmıştır. Yönetici görüşlerine göre; görev kültüründen sonra sırasıyla, başarı kültürü, destek kültürü ve bürokratik kültür gelmektedir. Öğretmen görüşlerine göre ise; görev kültüründen sonra sırasıyla, destek kültürü, başarı kültürü ve bürokratik kültür gelmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the perceptions of primary school administrators and teachers on the organizational culture of the schools they work. In order to obtain information on the present organizational structure, a scale developed by Terzi (2005) was used. The first section of the scale interrogated the demographic factors while the second presented propositions on the aspects of school culture to investigate the present situation. The problems lead to the study were administrators and teachers' conceptions that relates to cultural dimensions at primary schools, whether teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their gender, seniority and branches, and if there is a significant difference between administrators and teachers' conceptions. However, as the number of administers was not sufficient, the relationship between their conceptions and subject variables such as gender, seniority and branches was not investigated. Sample group of the study consisted of 1524 administrators and teachers who work at 33 primary schools in the province of Balikesir during 2006 - 2007 academic year. Nevertheless, 852 participants, 47 administrators and 805 teachers answered the questionnaire. The data were analyzed via the software SPSS (13.0). According the findings of the study, it was found that task culture is the most dominant cultural dimension in terms of teachers' conceptions. Also, the findings of the administrators' conceptions indicate that task culture is followed by achievement, support and bureaucratic culture. Finally, according to the teachers' conceptions, task culture is followed by support, achievement and bureaucratic culture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgüt Kültürüen_US
dc.subjectOkul Kültürüen_US
dc.subjectİlköğretim Okullarıen_US
dc.subjectOrganization Cultureen_US
dc.subjectSchool Cultureen_US
dc.subjectPrimary Schoolsen_US
dc.titleİlköğretim okullarında örgüt kültürü (Balıkesir ili örneği)en_US
dc.title.alternativeOrganizational culture in primary schools (Case of Balıkesir)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record