Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorKaragül, Mustafa
dc.date.accessioned2016-01-20T07:55:33Z
dc.date.available2016-01-20T07:55:33Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationKaragül, Mustafa. Örgütsel stres ve stres yönetimi: Malatya Adliyesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2105
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışmamızda Malatya adliyesinde hizmet veren adliye çalışanlarının örgütsel stres kaynaklarının neler olduğu, baş etme yöntemleri ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma üç bölümden meydana gelmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde; stresin ne olduğu, stres kaynakları, stresin etkileri ve sonuçları ve stresle baş etme yöntemleri başlığı altında literatür taraması yapılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde; stres ve örgütsel stres konularındaki yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan uygulamalı çalışmalardan bahsedilmiştir. Çalışmamızın uygulama kısmını oluşturan üçüncü kısımda; çalışmanın amacı, veri toplama yöntemleri, araştırmanın hipotezleri, örgütsel stres ve stres yönetimi ile ilgili bulgular ve analiz sonuçları yer almaktadır. Çalışmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Malatya adliyesinde çalışan 205 adliye personelinin 149'u çalışmaya katkıda bulunmuştur. Öncelikle demografik özellikler, stres kaynakları ve stresle baş etme ile ilgili sorulara verilen yanıtların dağılımları, standart sapmaları ile aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumunda "T-Testi" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi" kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçilmiştir. Katılımcıların stres kaynaklarına ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Buna göre çalışanların stres kaynakları ile ilgili görüşleri; yaşlarına, medeni hallerine, statülerine, meslekte çalışma sürerlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte fakat çalışanların cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ve çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çalışanların stresle başa çıkma yöntemleri ile ilgili görüşlerinin ise kişisel ve mesleki değişkenlerin hiç birine göre farklılık göstermediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study examines the sources of stress of Malatya Court House employees and their coping strategies with stress and whether the sources of stress and coping strategies of employees have differences depending on their demographic characteristics. The study consists of three main parts. In the first part; a literature review of stress is provided, together with sources of stress, effect and results of stress and coping with stress. In the second part; sources of stress studies from Turkey and various other countries in the world are provided regarding stress and coping strategies. In the third section, the aim of the study, methods of collecting data, hypothesis of the study, findings and results about organizational stress and stress management are provided Data have been collected through a survey. 149 employees out of 205 of Malatya Court House participated in the study. First frequency, percentage, standard deviation and arithmetic means of responses about demographic details, sources of stress and coping with stress have been analyzed. T-test and One-Way variance have been used two analyses of data. 0.05 has been determined as the level significance. Employees' opinion about sources of stress varies significantly with age, marital status, positions and period of working in the job. However there is no significant difference in terms of gender, education and the department the employee is employed. It appears that employees' opinion about coping strategies with stress has no significant difference on personal and professional variables of employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectÖrgütsel Stresen_US
dc.subjectStres Yönetimien_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectOrganizational Stressen_US
dc.subjectStress Managementen_US
dc.titleÖrgütsel stres yönetimi: Malatya adliyesi örneğien_US
dc.title.alternativeOrganizational stress and stress management: The case of Malatya Court Houseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record