Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraman, Sebahattin
dc.contributor.authorŞenel, Gülden
dc.date.accessioned2016-01-20T07:57:36Z
dc.date.available2016-01-20T07:57:36Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationŞenel, Gülden. Stres faktörlerinin iş motivasyonuna etkisi: Turist rehberleri üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2126
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTurizm sektörününde önemli bir yere sahip olan turist rehberleri ağır ve önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Çok fazla sayıda görevi yerine getiren turist rehberleri, çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu durum onların iş motivasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın ana amacı stres faktörlerinin turist rehberlerinin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemektir. Araştırma; Türkiye'de faaliyet gösteren turist rehberleri üzerine uygulanmıştır. Araştırma 165 turist rehberine uygulanmıştır ve bulgulara anket yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları, iş motivasyonu ve iş stresinin rehberlerin demografik özelliklerine göre değişmediğini göstermektedir. Motivasyon faktörlerinden olan ücretin rehberlerin motiasyonunun sağlanmasında önemli bir etkendir. Rehberlerin çalışırken çeşitli stres faktörleriyle karşı karşıya kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu stresleri aşmak için daha çok kendi kendilerini motive ettikleri görülmektedir.en_US
dc.description.abstractTourist guides who have an important place in tourism sector, carry out a serious and important duty. Carring out a lot of number of duty, torust guides meet with various problems. This situation influences their job motivation in a negative way. The main goal of this working is to determine the factors which influencing tourist guides' motivation of stress factors. The research has been applied to tourist guides, working in Turkey. The research is applied to 165 torist guides and reached findings with questionaire method. The findings of research show that job motivation and job stress don't change to guides' demographic features. Fee, which is one of motivation factors, is an important factor in being provided guides' motivation. It's observed that guides face to various stress factors. They overcome this stress making themselves motive.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectİş Motivasyonuen_US
dc.subjectGüdüen_US
dc.subjectTurist Rehberliğien_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectJob Motivationen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectTourist Guidenessen_US
dc.titleStres faktörlerinin iş motivasyonuna etkisi: Turist rehberleri üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of stress factors on job motivation: An application on tourist guidesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record