Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Ali Naci
dc.contributor.authorKaraca, Nebiye
dc.date.accessioned2016-01-20T07:57:37Z
dc.date.available2016-01-20T07:57:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012en
dc.identifier.citationKaraca, Nebiye. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2148
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personelin TKY değişkenlerinin bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan veriler Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 77 erkek, 9 bayan toplam 86 kişiye, Toplam Kalite Yönetimine etki edecek olan faktörler dört ana başlık altında toplanarak ve buna göre hazırlanan anketle uygulanmıştır. Bu ana başlıklar; 1. Liderlik, 2. Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, 3. Tedarikçilerle ilişkiler, 4. Müşteri odaklı organizasyondur. Elde edilen verilere, frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri yapılmıştır. Ayrıca, kurumda çalışan personelin kişisel özelliklerine göre cinsiyetleri, yaş grupları, kurumda çalışma süreleri, görev unvanları ve eğitim seviyeleri açısından kurumlarında uygulanan toplam kalite uygulamasına bakış açılarında farklılıkların tespiti için "bağımsız örneklem t- testi" ve "tek yönlü varyans analizi (ANOVA)" yapılmıştır. Araştırmamızın sonucuna göre; kurum personelinin cinsiyetleri ile liderlik değişkeni (p<0,05) ile tedarikçilerle ilişkiler (p<0,05) arasında, personelin yaş grupları ile çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (p<0,05) arasında ve müşteri odaklı organizasyon (p<0,05) arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca personelin kurumda çalışma süreleri ile TKY değişkenlerinden çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (p<0,05) arasında ve müşteri odaklı organizasyon (p<0,05) arasında, kurumdaki görevleri ile liderlik değişkeni (p<0,05) arasında ve çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (p<0,05) arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Eğitim düzeyleri ile ilgili olarak da, kurumda uygulanan toplam kalite yönetimi değişkenlerinden çalışanların geliştirilmesi ve katılımı (p<0,05), tedarikçilerle ilişkiler (p<0,05) ve müşteri odaklı organizasyon (p<0,05) arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research aimed to determine whether Total Quality Management (TQM) variables of staff members in Balıkesir Provincial Directorate of Youth and Sports differ in respect to some demographic variables. The instrument used in the research were applied to 77 men and 9 women, in total 86 staff members in Balıkesir Provincial Directorate of Youth and Sports after the factors that may affect TQM were collected under the 4 main topics and the survey was prepared in reference to that. These main factors were; 1. Leadership, 2. Improvements and participants of staff members 3. Relations with suppliers 4. Customer-focused organization. Frequency, percentage value, mean score and standard deviation analyses were carried on collected data. In addition, "independent sampling t-test" and "one-way analysis of variance" were performed to set differences in the viewpoints to applied TQM in their institutions in terms of their gender, age groups, working duration in the institution, their titles and educational background according to personal qualities of staff members in the institution. Depending on the outcome of our research, significant varieties were found among relations with suppliers and leadership variable (p<0,05) with staff members' gender, among the improvement and participant of staff members (p<0,05) with staff members' age groups and among customer-focused organization (p<0,05). Additionally, significant differences were found among improvement and participant of staff members (p<0,05) from TQM variables and staff's working duration in the institution and among customer-focused organization (p<0,05), among leadership variable and their tasks in the institution and among improvement and participant of staff members (p<0,05). Significant differences were ascertained among customer-focused organization (p<0,05), relations with suppliers (p<0,05) and improvement and participant of staff members (p<0,05) from variables of applied TQM in the institution in terms of their educational degrees.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2011/ 51 Kodlu Proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam Kalite Yönetimi
dc.subjectBalıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
dc.subjectPesonel
dc.subjectTotal Quality Management
dc.subjectBalıkesir Provincial Directorate of Youth and Sports
dc.subjectStaff
dc.titleBalıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nün toplam kalite yöntemine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the approach of the staff working the Balıkesir Provincial Directorate of Youth and Sports in transition perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record