Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİkikardeş, Nazlı Yıldız
dc.contributor.authorEvirgen, Okşan
dc.date.accessioned2016-04-04T10:05:10Z
dc.date.available2016-04-04T10:05:10Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014en
dc.identifier.citationEvirgen, Okşan. İlköğretim 7. sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular ve öğretmen, öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2338
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tezin amacı öğrencilerin 7.sınıf matematik öğretim programında (2005) zor olarak algıladıkları konuları tespit etmek, bu konuların zor olarak algılamasının nedenlerini ortaya koymak ve son olarak da bu konulardaki zorlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı iki bölümden oluşmaktadır. Çalışma 2013-2014 bahar yarıyılında Balıkesir Merkez'deki 4 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 502 sekizinci sınıf öğrencisi ve bu okullarda görev yapan 32 matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde öğrencilerin zor olarak algıladıkları 7. sınıf konularını belirlemek amacıyla ilgili literatür taranarak hazırlanan "7. sınıf Matematik Dersi Konuları Zorluk Belirleme Anketi" 8.sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler ve zorluk belirleme formülü kullanılarak Excel programı yardımıyla her konuya ait zorluk indeksleri belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde nicel verileri desteklemek ve öğrencilerin konuları zor olarak algılamasının nedenlerini belirlemek amacıyla öğrenci ve öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler anketin uygulandığı öğrenci ve öğretmenler arasından rastgele seçilen 30 öğrenciye ve 6 öğretmene uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenci ve öğretmenlere göre zorluk indeksi yüksek olan konuların büyük oranda örtüştüğü görülmüştür. 2005 yedinci sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular belirlendikten sonra yenilenen 2013 yedinci sınıf matematik öğretim programı bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bu konuları zor olarak algılamalarına ise konuların soyut olması, konu sayısının fazla olması, bazı konuların öğrenci seviyesinin üstünde olması, konuları pekiştirecek yeterli zamanın olmaması, öğretmen faktörü, ön bilgi eksikliği ve derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinin neden olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılarak, zorlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to identify topics perceived as difficult in seventh grade mathematics teaching program (2005), to put down the reasons why these topics are perceived as difficult and finally to present suggestions to overcome these difficulties. This thesis is composed of two parts in which quantitative and qualitative methods are used, respectively. The research was carried out in 2013-2014 spring semester, four different secondary school in province of Balikesir with 502 eighth grade students and 32 mathematics teacher, who studying and working in these school. In the first part of the research, "seventh grade mathematics lesson topics difficulty identifying survey", which was prepared by investigating the literature in order to determine the topics perceived as difficult, was applied to eighth grade students and teachers. The difficulty index of each topic was determined by using data obtained from the survey and difficulty determination formula with the aid of Excel program. In the second part of the research, semi-structured interviews were conducted with students and teachers to support the quantitative data and in order to determine the reasons why these topics are perceived as difficult by students. Semi-structured interviews were performed 30 students and 6 teachers, who were selected randomly from participants of the survey. The data obtained from the interviews were analyzed using content analysis method. Consequently, the topics with high difficulty index according to the students and teachers were observed largely overlap. After determining the topics perceived as difficult in seventh grade mathematics teaching program (2005), the seventh grade mathematics teaching program (2013) is evaluated in this direction. The reason for this student perception was related to factors such as, be abstract of topics, having a greater number of topics, being some topics over the student's level, lack of sufficient time to consolidate topics, factor related to teacher, the lack of prior knowledge and teaching methods used in the lessons. Solution suggestions have been developed to overcome the difficulties by comparing the results of this study with similar studies in the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYedinci Sınıf Matematik Öğretim Programıen_US
dc.subjectZorluk İndeksien_US
dc.subjectZor Algılanan Konularen_US
dc.subjectSeventh Grade Mathematics Teaching Program
dc.subjectDifficulty Index
dc.subjectTopics Perceived as Difficult
dc.titleİlköğretim 7. sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular ve öğretmen, öğrenci görüşlerien_US
dc.title.alternativeTopics perceived as difficult in seventh grade primary mathematics education program and teacher, students viewsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record