Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErgüneş, Yalçın
dc.contributor.authorDeniz, Ayşe
dc.date.accessioned2016-04-29T12:21:30Z
dc.date.available2016-04-29T12:21:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014en
dc.identifier.citationDeniz, Ayşe. Şehir merkezi ve köylerdeki ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2465
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, şehir merkezi ve köylerdeki ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Balıkesir ilinde, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki ilköğretim kurumlarında görev yapan toplam 1806 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" (Organizational Commitment Questionairre) kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan puanlara ait frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımları hesaplanmış, değişkenler arasındaki ilişki incelenirken korelasyon analizi yapılmıştır. Ortalama puanlar arasındaki farkların anlamlılığı test edilirken, bağımsız gruplar t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yordayıcılığı test etmek için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada hata payı .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları orta düzeyde bulunmuş; alt boyutlara bakıldığında öğretmenlerin kurumlarına en çok duygusal olarak bağlı bulundukları görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the levels of organizational commitment of teachers working in primary schools at the center of the town and village. The study has been carried out with a total number of 1806 teachers working in primary schools in Balıkesir during the 2013-2014 education year. In this study, "Organizational Commitment Questionairre" was used in order to measure the level of organizational commitment of teachers as data collection tool. The data gathered from questionnaire were analyzed with computer via SPSS 17.0 package programme. Frequency, arithmetic mean, standard deviation values, percentage and correlation coefficients were calculated. Independent Group t-test and One Sided Varience ( ANOVA) was used in order to determine discrepancies between the questionnaire and added transient variables. The regression analysis was used to test predicting. Significance level of .05 was used for statistical analysis. As a result of the study, it was found that the organizational commitment of teachers was mid-level and affective commitment was found that higher than the other levels of the questionnaire. That is they feel that they are committed to their schools mostly in an emotional way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılık
dc.subjectDuygusal Bağlılık
dc.subjectNormatif Bağlılık
dc.subjectOrganizational Commitment
dc.subjectAffective Commitment
dc.subjectNormative Commitment
dc.titleŞehir merkezi ve köylerdeki ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis the levels of organizational commitment of teachers working in primary schools at the town center and villageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record