Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirci, Neşet
dc.contributor.authorKırtak, Vahide Nilay
dc.date.accessioned2016-05-13T10:33:10Z
dc.date.available2016-05-13T10:33:10Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationKırtak, Vahide Nilay. Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2604
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi
dc.description.abstractBu araştırmanın iki temel amacı vardır: Bunların ilki, fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarını hangi bilim dalları ile ilişkilendirdiklerini belirlemektir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bu öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeylerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde okuyan 245 fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde bu öğretmen adaylarının termodinamik ve/veya çevre eğitimi derslerini almış ya da alıyor olmaları dikkate alınmıştır. Veri toplama aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ile İlişkilendirme Testi (ÇSBİT), Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), ve Termodinamik Yasalarını Günlük Olaylara Uygulama Testi (TGUT) kullanılmıştır. Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ile İlişkilendirme Testi ve Kelime İlişkilendirme Testi'nin analizinde yüzde ve frekans analizi kullanılmıştır. Ayrıca Kelime İlişkilendirme Testi için frekans tabloları ve kesme noktası tekniği ile hazırlanan zihin haritaları hazırlanmıştır. Termodinamik Yasalarını Günlük Olaylara Uygulama Testi verileri için de hazırlanan rubriklere göre betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. ÇSBİT'ten elde edilen bulgulara göre fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarını en fazla biyoloji ile ilişkilendirdikleri görülürken; bu ilişkilendirmeyi sırasıyla kimya, yer bilimi ve fizik takip etmektedir. Ayrıca "hava kirliliği" en önemli çevresel problem olarak düşünülmektedir. KİT ve TGUT bulgularına göre, termodinamik ile çevre sorunları arasında enerji kirliliği ve termal kirlilik anlamında ilişki kurulamazken, öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük olaylara uygulamakta zorlandıkları da görülmüştür. Ayrıca literatürde ısı ve termodinamik ile ilgili olarak bulunan kavram yanılgılarının çoğuna bu çalışmada da rastlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study has two main aims. The first one is to determine prospective physics, chemistry and biology teachers' associating with environmental problems and science fields. The second aim is to find out those prospective teachers' levels of associating thermodynamics laws with daily life and environmental problems. The sample of this study consists of 245 prospective physics, chemistry and biology teachers at Balıkesir University, Necatibey Education Faculty in the academic year of 2009-2010. Choosing the sample, it is considered that all the prospective teachers have taken or have been taken thermodynamics and/or environmental education courses. In this study, there were three instruments, which are the Survey of Associating Environmental Problems with Scientific Fields (SAEPSF), Word Association Test (WAT) and Test of Applying Thermodynamics Laws to Daily Events (TATDE), developed by the researcher, to obtain data. When analyzing the Survey of Associating Environmental Problems with Scientific Fields and Word Association Test, the descriptive statistics such as percentage scores and frequency distributions and tables were used. In addition, for the analysis of WAT score mind maps were used with the "intercept-point" technique. While the analyzing the Test of Applying Thermodynamics Laws to Daily Events, the descriptive statistics was also used with some rubrics. According to the finding of SAEPSF, it is seen that prospective physics, chemistry and biology teachers mostly associated environmental problems with biology. This association is followed by chemistry, geology and physics. In addition, the most significant environmental problem is thought to be as air pollution. According to the findings of WAT and TATDE, thermodynamics and environmental problems are not associated with each other in the meaning of energy and thermal pollution. Furthermore, prospective teachers have many difficulties in applying thermodynamics laws to the daily events. Moreover, in the study there were many misconceptions related to heat and thermodynamics were found as similar results as found in the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTermodinamik
dc.subjectTermodinamik Yasaları
dc.subjectÇevre Sorunları
dc.subjectIsı
dc.subjectSıcaklık
dc.subjectEnerji
dc.subjectEntropi
dc.subjectÇevre Kirliliği
dc.subjectThermodynamics
dc.subjectThermodynamics Laws
dc.subjectEnvironmental Problems
dc.subjectHeat
dc.subjectTemperature
dc.subjectEnergy
dc.subjectEntropy
dc.subjectEnvironmental Pollution
dc.titleFizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeylerien_US
dc.title.alternativeProspective physics, chemistry and biology teachers' levels of associating thermodynamics laws with daily life and environmental problemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record