Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmaden, Murat
dc.contributor.authorToy, Hatice
dc.date.accessioned2016-05-20T11:03:45Z
dc.date.available2016-05-20T11:03:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationToy, Hatice. Kayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2691
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde büyük bir gelişme gösteren turizm sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere sahiptir. Turizm sektörünün gelişmesinde etkili olan unsurlardan birisi müşteri tatminidir. Belirli bir turistik yörede turizmin gelişmesi de buna bağlıdır. Bu nedenle müşteri tatmini işlenmesi gereken önemli bir konudur. İnsanları bir konuda memnun etmenin çok zor bir olay olduğu bilinen bir gerçektir. Memnuniyet boyutuna bir de bedel ödendiği zaman bu olay daha da zorlaşır. Müşteri ödediği bedelin karşılığını fazlasıyla almak ister. Bu da satıcının işini zorlaştırır. Bu nedenle, satıcının ilgili taraflara, aldığı bedelin karşılığından daha fazla hizmet vermesi beklenir. Bu çalışma kayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeyi ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Veri toplama aracı olarak "Müşteri Tatmin Ölçeği" ve "Demografik Bilgi Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,917 çıkmıştır. Ölçek 555 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20,0 programına aktarılarak tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde bağımsız örnek t-testi, Anova ve Korelâsyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, kayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeyi ölçeğinin alt boyutu puanları "eğitim düzeyi, kayak sporunu yaptıkları yıllar, kayma seviyeleri ve kayak sporunu öğrenim şekilleri" değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar ortaya koymuştur. Lisans mezunu katılımcıların diğer katılımcılardan, performans seviyesinde kayak yapan katılımcıların az ve orta seviyede kayak yapan katılımcılardan ve kayak sporunu eğitim kurumundan öğrenen katılımcıların kendi başına öğrenen katılımcılardan daha fazla tatminlik duygusu yaşadıkları bulunmuştur. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin bu branşları yapanlara göre uygun, yeterli ve güvenli bir merkez olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractTourism industry which is developing very quickly these days has economic, social and environmental effects. Customer satisfaction has also very important role developing in a distinct tourism field. Development of tourism industry depends on customer satisfaction. That is why customer satisfaction is an important issue. It is a fact that satisfying customer is very diffıcult If people give a price for this subject it gets more difficult. It gets harder for purchaser. Because of this it is expected more giving service by purchaser. This study from the ski center to investigate the link between customer satisfaction levels and some demographic variables. Two data collection tools; namely, “Customer Satisfaction Measurement” and “Demographic Data Measurement”, were used. In this study reliability coefficient of the measurement is 0,917. The questionnaires were handed out to 555 people to collect data. Descriptive and inferential analysis of the data collected were done with the use of SPSS 20.0 program. Descriptive statistical methods include frequency, percentage, average, standard deviation. Independent samples t-Test, ANOVA and correlation analysis were used in the analysis of the research. In conclusion, the ski center customers’ subdimension points of saticfaction level scale reveal significant differences in accordance with the variables of “education level, the years when they did ski sport, the levels of skiing and the learning styles of ski sport”. It is found out that license graduate participants compared to other participants, the participants skiing on the level of performance compared to the participants skiing on the low and mediocre levels and the participants that learned ski sport in education institution compared to the participants that learned on their own are satisfied more. It can be said that Kartalkaya is suitable, adequate and safety ski center for the individuals who did these kinds of ski branches.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKayak Merkezien_US
dc.subjectKış Sporlarıen_US
dc.subjectMüşterien_US
dc.subjectTatminen_US
dc.subjectCustomeren_US
dc.subjectCustomer Satisfactionen_US
dc.subjectSki Centers
dc.subjectWinter Sports
dc.titleKayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparing the relation of the satisfaction level of Ski center customers to some demographic variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record