Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Sami
dc.contributor.authorBayboz, Özge
dc.date.accessioned2016-07-11T13:41:43Z
dc.date.available2016-07-11T13:41:43Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationBayboz, Özge. Biyoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2757
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi 5.Sınıf biyoloji öğretmen adayları(BÖA) ile pedagojik formasyon eğitimi alan biyoloji öğretmen adaylarının (PFBÖA) pedagojik alan bilgilerini karşılaştırmaktır. Biyoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri karşılaştırılırken; konu alan bilgileri, öğretim-strateji-yöntem-teknik bilgileri,ölçme ve değerlendirme bilgileri incelenmiştir. Çalışma grubundaki; 50 kişi 5.Sınıf biyoloji öğretmen adayı, 54 kişi formasyon grubu biyoloji öğretmen adayıdır. Çalışmada nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Veriler; iki başarı testi, bir anket, 5E ders içeriği formu ve görüşme ile toplanmıştır. Nicel veriler SPSS 17.0 istatistik programı ile , nitel veriler ise betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda BÖA ve PFBÖA arasında konu alan bilgisi ve öğretim-strateji-yöntem-teknik bilgisi bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. BÖA'nın PFBÖA'dan ölçme ve değerlendirme bilgisi bakımından daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare pedagogical knowledge of 5 th grade prospective biology teachers on Biology Education Department of Necatibey Faculty of Education and prospective biology teachers on formation program following Biology Department of Faculty of Arts and Sciences at Balikesir University.While comparing pedagogical content knowledge of prospective biology teachers'; field information, knowledge on teaching methods,strategies and techniques, knowledge on testing and evaluation have been researched. The study sample includes 50 prospective biology teachers on 5th grade and 54 prospective biology teachers on formation program.Data were collected with twosuccessfultest,aquestionnaireand interview form 5 to course content. Quantitative data with SPSS 17.0 istatistical software, thedatawere analyzed withdescriptiveandqualitativecontent analysis. At the end of the study, it has been revelead that there is not any difference between prospective Biology teachers' and prospective teachers' in pedagogical formation group in terms of knowledge of field information and teaching strategy method and technical knowledge. The 5th grade prospective Biology teachers measurement and evaluationin formation has been found tobe more successful.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından 2015/213 nolu proje olarak desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagojik Alan Bilgisien_US
dc.subjectBiyoloji Eğitimien_US
dc.subjectBiyoloji Öğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectFormasyonen_US
dc.subjectPedagogical Content Knowledgeen_US
dc.subjectBiology Educationen_US
dc.subjectProspective Biology Teachersen_US
dc.subjectFormationen_US
dc.titleBiyoloji öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparision of the pedagogical content knowledge of prospective biology teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record