Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Hatibe
dc.contributor.authorTürkmen, Nihal
dc.date.accessioned2016-08-29T11:04:53Z
dc.date.available2016-08-29T11:04:53Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationTürkmen, Nihal. Sıçan karaciğer ve böbrek dokularından saflaştırılan beta-glukozidazlar üzerine bazı antibiyotiklerin in vitro etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2943
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSıçan Karaciğer ve Böbrek Dokularından Saflaştırılan Beta-glukozidazlar Üzerine Bazı Antibiyotiklerin in vitro Etkilerinin Araştırılması Bu çalışmanın amacı; memeli karaciğer ve böbrek dokularında bulunan, metabolik aktivitelerinin bir kısmı tanımlanmış, bir kısmı ise hala araştırılan ß-glukozidaz enzimleri üzerine, bazı antibiyotiklerin etkilerinin araştırılmasıdır. Sıçan karaciğer ve böbrek GBA2 enzimleri amonyum sülfat çöktürme ve ardından hidrofobik etkileşim kromotografisi ile saflaştırılmıştır. Çalışmamızda, sıçan karaciğer GBA2 % 43.4 verimle 30.2 kat, böbrek GBA2 % 12.2 verimle 5.1 kat saflaştırılmıştır. Saflaştırılan sıçan karaciğer ve böbrek ß-glukozidazları SDS-PAGE'de yürütülmüştür. Sıçan karaciğer ß-glukozidazı 58 ve 110 kDa' da, böbrek ß-glukozidazı 90 ve 109 kDa' da görüntülenmiştir. Sıçan karaciğer ve böbrek dokularından saflaştırılan GBA2 enzimleri üzerine sefuroksim sodyum, ampisilin/sulbaktam, amoksisilin trihidrat/potasyum klavulanat, sefazolin sodyum, gentamisin sülfat ve seftriakson disodyum antibiyotiklerinin inhibisyon etkileri incelenmiştir. Bu amaçla saflaştırılan sıçan karaciğer ve böbrek GBA2 enzim aktivitelerini yarıya düşüren antibiyotik konsantrasyonları olan IC50 değerleri tespit edilmiştir. Ampisilin/sulbaktam antibiyotiğinin sıçan karaciğer GBA2 için IC50 değeri 62.97 mg/ml bulunmuş ve çalışılan diğer antibiyotiklerin karaciğer enzimini inhibe etmediği belirlenmiştir. Böbrek GBA2'ye antibiyotiklerin etkisi incelendiğinde; ampisilin/sulbaktam, sefuroksim sodyum, amoksisilin trihidrat/potasyum klavulanat, sefazolin sodyum antibiyotiklerinin IC50 değerleri sırasıyla; 32.23 mg/ml, 85.02 mM, 20.06 mg/ml, 98.81 mM olarak belirlenmiş ve gentamisin sülfat ve seftriakson disodyumun enzimi inhibe etmediği görülmüştür. Sıçan karaciğer GBA2'yi ampisilin/sulbaktam antibiyotiğinin yarışmalı tipte inhbie ettiği gözlenmiştir. Sıçan böbrek GBA2'yi sefuroksim sodyumun yarı-yarışmalı, ampisilin/sulbaktam, amoksisilin trihidrat/potasyum klavulanat ve sefazolin sodyum antibiyotiklerinin ise yarışmasız tipte inihibe ettikleri bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada; ampisilin/sulbaktam antibiyotiğinin, hem karaciğer, hem de böbrek GBA2'yi inhibe ettiği; amoksisilin trihidrat/potasyum klavulanat, sefazolin sodyum ve sefuroksim sodyumun sadece böbrek GBA2'yi inhibe ettiği bulunmuştur. Gentamisin sülfat ve seftriakson disodyumun ise karaciğer ve böbrek GBA2'yi inhibe etmediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractInvestigation of the in vitro effects of some antibiotics on the purified Beta-glucosidases from the rat liver and kidney The aim of this study; investigation of some antibiotics' effects onto ß-glucosidases that located in mammals miver and kidney tissues and identified some of the metabolic activity and some part is still under investigation. Rat liver and kidney GBA2 enzymes were purified by ammonium sulfate precipitation and then hydrophobic interaction chromatography. In our study, while rat liver GBA2 was purified at 30.2-fold with 43.4% yield rat kidney GBA2 was purified 5.1-fold with %12.2 yield. Purified rat liver and kidney ß-glucosidases were run at SDS-PAGE. Rat liver ß-glucosidase was illustrated 58 and 110 kDa, kidney ß-glucosidase was illustrated 90 and 109 kDa. It was investigated inhbition effects of cefuroxime sodium, ampicillin-sulbactam, amoxicillin trihydrate/potassium clavulanate, cefazolin sodium, gentamicin sulfate and ceftriaxone disodium antibiotics onto purified GBA2 from rat liver and kidney tissues. IC50 values, antibiotic concentration which reduces by half the enzyme activity of the purified rat liver and kidney GBA2, was determined for this purpose. IC50 value of ampicillin/ sulbactam antibiotic for rat liver GBA2 was found 62.97 mg/ml and it was determined that studied other antibiotics didn't inhibit to liver enzyme. When examined effect of antibiotics onto kidney GBA2, the IC50 values for ampicillin/sulbactam, cefuroxime sodium, amoxicillin trihydrate/potassium clavulanate, cefazolin sodium antibiotics 32.23 mg/ml, 85.02 mM, 20.06 mg/ml, 98.81 mM were determined respectively and gentamicin sulfate and ceftriaxone disodium were found to not inhibit the enzyme. Ampicillin/sulbactam antibiotic was observed that the competitive type inhibition to rat liver GBA2. Cefuroxime sodium was inhbited un-competitive type and ampicillin/sulbactam, amoxicillin trihydrate/potassium clavulanate and cefazolin sodium antibiotics were found that non-competitive types inihibition. As a result, in this study was found; while ampicillin sulbactam antibiotic was inhbited both liver and kidney GBA2, amoxicillin trihydrate/potassium clavulanate, cefazolin sodium, and cefuroxime sodium were inhibited only kidney GBA2. Gentamicin sulfate and ceftriaxone disodium have been shown to not inhibit the liver and kidney GBA2.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectβ-Glukozidaz
dc.subjectKaraciğer
dc.subjectBöbrek
dc.subjectEnzim Saflaştırma
dc.subjectSıçan
dc.subjectAntibiyotik
dc.subjectβ-Glucosidase
dc.subjectLiver
dc.subjectKidney
dc.subjectEnzyme Purfication
dc.subjectRat
dc.subjectAntibiotics
dc.titleSıçan karaciğer ve böbrek dokularından saflaştırılan beta-glukozidazlar üzerine bazı antibiyotiklerin in vitro etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the in vitro effects of some antibiotics on the purified beta-glucosidases from the rat liver and kidneyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record