Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkgün, Ahmet
dc.contributor.authorDoğan, Dilara
dc.date.accessioned2016-08-31T07:44:17Z
dc.date.available2016-08-31T07:44:17Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationDoğan, Dilara. Sosyal bilgiler dersi 6. ve 7. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Balıkesir ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2965
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler dersi 6. ve 7. sınıf öğretim programının kazanım, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Balıkesir ili, Altıeylül ve Karesi merkez ilçeleri ile, Dursunbey, Bandırma, İvrindi ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlere, kişisel bilgilerini belirlemeyi amaçlayan 2 soru ve araştırmanın alt problemlerine yönelik 40 soru olmak üzere toplamda 42 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir anket uygulanmıştır. Anket formunun öğretmenlere uygulanması sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, kazanımların konu alanının özellikleri ile paralellik taşıdığı, açık ve anlaşılabilir nitelikte olduğu ancak kazanımlar oluşturulurken öğrencilerin ihtiyaçları ve hazırbulunuşluk seviyelerinin yeterince dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler içeriğin güncel ve geçerli olduğunu ama öğrencilerin gelişim özelliklerine yeterince uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Öğretme-öğrenme süreci boyutunda ise öğrencilerin aktif olacakları etkinliklerin düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin değerlendirme boyutuna ilişkin genel olarak olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to evaluate the social sciences 6. and 7. classes teaching programme in view of the acquisition, content,training situations and evaluation dimensions in the scope of the teacher values. The universe of the research where the scanning module was used is composed of the social sciences teacher working in the province of Balikesir. The sample of the research is the Balikesir province,altieylul and Karesi towns and the teachers working in Dursunbey, Bandirma and Ivrindi towns. A survey has been applied to teachers taking part in the research aiming to determine their personal informations 2 questions and 40 questions for the sub problems of the research totally 42 questions in 5 cards type. In the analysis of the data of the application of the survey form to the teachers SPSS 22.00 package programme has been used. Number, percentage, average and standard deviation has been used as the determining statistical methods in the analysis of the data. As a result of the research the teachers have determined that the acquisitions have parallels with the topic field,clear and comprehensible but the needs and the preparedness of the students have not been adequatelyn taken into consideration. The teachers have stated that the content has been actual and valid but not adequately suitable to the teachers’ developmental characteristics. In the dimension training situations the result has been reached that the activities in which the students will be active has been arranged. In general about the evaluation dimension of the teachers it has been determined that they have positive views.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectProgram Değerlendirmeen_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretim Programıen_US
dc.subjectÖğretmen Görüşlerien_US
dc.subjectProgramme evaluationen_US
dc.subjectSocial Sciences Teaching Programmeen_US
dc.subjectTeacher Viewsen_US
dc.titleSosyal bilgiler dersi 6.ve 7.sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Balıkesir ili örneği)en_US
dc.title.alternativeThe evaluation of teacher values about Social Sciences lesson of 6. and 7. classes teaching programme (Balıkesir province sample)
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record