Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Semra
dc.contributor.authorŞipal, Beste
dc.date.accessioned2016-09-01T06:53:32Z
dc.date.available2016-09-01T06:53:32Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationŞipal, Beste. Laktoperoksidaz enziminin saflaştırılması ve bazı bileşiklerin bu enzim üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2987
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractLaktoperoksidaz (LPO) enzimi (E.C.1.11.1.7) memelilerin sütünde, gözyaşında ve tükürüğünde bulunan, prostetik grup olarak hem grubu içeren bir glikoproteindir. Bu çalışmada sığır laktoperoksidaz (LPO) enzimini saflaştırmak için yeni bir afinite jeli sentezlendi. CNBr ile aktive edilmiş Sepharose-4B matriksi üzerine uzantı kolu olarak etilendiamin bağlandı ve ligand olarak enzimin inhibitörü olan 4-izotiyosiyonat benzen sulfonamid kullanıldı. Sentezlenen bu afinite jeli ile sığır sütünden LPO enzimi saflaştırılmıştır. Enzimin saflığı SDS-PAGE ile kontrol edilmiş ve 80 kDa civarında tek bant elde edilmiştir. Saf enzimin kinetik sabitleri (KM ve Vmax) Lineweaver-Burk yöntemi ile saptanmıştır. KM ve Vmax değerleri sırasıyla 1,4 mM ve 1000 U/mLdak. olarak belirlenmiştir. Farklı iyonik şiddet, pH ve sıcaklıklarda kolon şartları incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda optimum şartlar şu şekilde belirlenmiştir; iyonik şiddet için dengeleme ve yıkama tamponunda Na2SO4 içermeyen, bağlanmanın en iyi olduğu pH 6 ve sıcaklık 25°C olarak belirlenmiştir.. Bazı veteriner ilaçları ve tarımda kullanılan bazı pestisitlerin enzim üzerindeki etkileri incelenmiş, inhibisyon gösteren bileşikler için IC50 değerleri saptanmıştır. Bu değerlere bakıldığında, pestisitlerin ve veteriner ilaçları türevlerinin tamamı LPO enzimini inhibe ettiği gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractLactoperoxidase (LPO; E.C.1.11.1.7) is a glycoprotein which presents in mammalian milk, tear, and saliva, which contains prosthetic heme group. In this study, a new affinity gel was synthesized to purify bovine lactoperoxidase (LPO) enzyme. Ethylenediamine was bound to CNBr-activated Sepharose-4B matrix as a spacer arm, and 4-izotiyosiyonat benzenesulfonamide which is an inhibitor of the enzyme was used as ligand. LPO enzyme was purified from the bovine milk by this affinity gel. The purity of the enzyme was checked by Sodium Dodesyl Sulfate Polyacrilamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) and a single band around 80 kDa was obtained. The kinetic constants of the pure enzyme (KM and Vmax) were calculated by Lineweaver-Burk method. KM and Vmax values were determined as 1,4 mM and 1000 U/mLdak., respectively. Column conditions were investigated in the different ionic strength, pH and temperature. As a result of these studies, optimum column conditions were detected as follows; for the ionic strength, the best binding values were detected as pH 6 and 25 °C for the Na2SO4 free equilibration and washing buffers. The effects on the enzyme of some veterinary medicine and pesticides used in agriculture were examined and IC50 values were determined for the compounds which show inhibition effect. When we consider these values, It is observed that all of the pesticides and the derivatives of the veterinary medicines inhibited the LPO enzyme.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectLaktoperoksidaz Enzimien_US
dc.subjectGlikoproteinen_US
dc.subjectAfinite Kromatografisien_US
dc.subjectVeteriner İlacıen_US
dc.subjectPestisiten_US
dc.subjectİnhibisyonen_US
dc.subjectLiganden_US
dc.subjectAktiviteen_US
dc.subjectLactoperoxidase Enzymeen_US
dc.subjectGlicoproteinen_US
dc.subjectAffinity Chromatographyen_US
dc.subjectVeterinary Medicinesen_US
dc.subjectPesticideen_US
dc.subjectInhibitionen_US
dc.subjectLiganden_US
dc.subjectActivity
dc.titleLaktoperoksidaz enziminin saflaştırılması ve bazı bileşiklerin bu enzim üzerine etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativePurification of lactoperoxidase enzyme and investigation effects of some compounds on this enzyme
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record