Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSerel, Hicran
dc.contributor.authorÖzdemir, Burçin Sinem
dc.date.accessioned2016-12-23T10:51:43Z
dc.date.available2016-12-23T10:51:43Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationÖzdemir, Burçin Sinem. Kadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3037
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDünya genelinde birçok platformda kadınların işgücü piyasasındaki konumu tartışmalara konu olmuş ancak konunun merkezinde yer alan kadınlar bu tartışmalarda fiilen yer bulamamıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için etkinsiz kullanılan ve nüfusun hemen hemen yarısını oluşturan kadınların işgücü piyasasında yer almalarının önemi son yıllarda yapılan araştırmalarla vurgulanmaya çalışılmaktadır. Kamusal ve özel patriarka çıkmazında kadınlar hem ev işleri ve bakım yükümlülükleriyle ikincil konuma itilmekte hem de işgücü piyasasında yaratılan esneklik koşullarıyla birlikte elde ettiği sınırlı gelirle aile gelirine destek sağlamaktadır. Makroekonomik etkileri dışında kadınların işgücü piyasası içerisindeki varlığı hem aile içindeki konumunu güçlendirmekte hem de yetiştirilecek gelecek nesil çocuklar için yapılacak eğitim, sağlık gibi harcamaların artmasına katkı sağlamaktadır. İstihdam edilen kadın ve erkek işgücü arasındaki sayısal fark oldukça fazladır ve bu farkı anlayabilmek için cinsiyet temelli bir ayrıma gidilerek kadın işgücüne olan arz ve talebi çeşitli yönlerden incelemek gereklidir. Bu amaçla çalışmada öncelikle kadın istihdamı geniş açıyla incelenmiş ve ardından Türkiye verilerine dayalı olarak 2000:1-2013:4 dönemine ait kadın istihdamı, kadın işsizliği ve reel gayrisafi yurtiçi hasıla değişkenleri ele alınarak Türkiye'nin yakın geçmişte bu değişkenler arasındaki ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda sırasıyla ADF ve PP birim kök testleri, VAR analizi, etki-tepki fonksiyonları ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Granger nedensellik analizinden elde edilen sonuçlara göre ise, Türkiye'de kadın istihdamından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractWomen's place in work force has been a subject in many platforms worldwide but women who are in center of this debate haven't found a place actively. The importance of women to take place in the workforce which is used ineffectively and builts up almost half of the population for a sustaniable growth and development has been highlighted in recent researches. Women who are stuck in the public and private pathriarchy make effords to support their families with limited incomes they gain under the flexibility conditions created in the work force all the while being pushed to the secondary position with the burden of housework and maintanence. In addition to its effects on macroeconomy, women presence in work force both makes their position in the family stronger and make contributions to such expenses like education ad health for the children of the next generation. The gap between employed men and women is wide and in order to understand this gap, it is necessary to search the supply and demand for women workforce based on gender. For this purpose, firstly women employment has been searched widely and based on Turkey's data, women employment, women unemployment and economic growth variables between 2000:1-2013:4 have been evaluated to make a releation between Turkey's recent past and these variables. ADF and PP unit root test, VAR anaylsis, impulse-response functions and Granger's casuality test have been observed within the scope of this research. According to the results of the Granger's casuality test Turkey showed a unidirectional casuality relationship from women employment towards economic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKadın İstihdamıen_US
dc.subjectKadın İşsizliğien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectVAR Modelien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectWomen Employmenten_US
dc.subjectWomen Unemploymenten_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectVAR Modelen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectKadın işsizliğien_US
dc.titleKadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of women employment on economic growth: The case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record