Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKocakülah, Mustafa Sabri
dc.contributor.authorÖnol, Merve
dc.date.accessioned2017-01-09T11:54:23Z
dc.date.available2017-01-09T11:54:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationÖnol, Merve. Yaratıcı problem çözme etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerine ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3053
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYaratıcı problem çözme yöntemi yaratıcı düşünme becerisi gibi üst düzey düşünme becerilerini içermenin yanında, her türlü probleme hızlı ve kolaylıkla çözüm üretebilme, problemi doğru tanımlayabilme ve iyi analiz edebilme becerilerine de sahip bir yöntemdir. Bu becerilere sahip olmak bilim okur yazarlığı ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilme açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı yaratıcı problem çözme etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise 2012 - 2013 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili merkez ilçesindeki bir Anadolu Lisesinin 11. sınıfında öğrenim gören 52 öğrenci oluşturmaktadır. Yaratıcı problem çözme etkinlikleri fizik dersi öğretimi sırasında uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak veriler Çoktan Seçmeli Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Açık Uçlu Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Akademik Başarı Testi ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda yaratıcı problem çözme etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca görüşme verilerinden elde edilen bulgulara göre yaratıcı problem çözme etkinliklerinin öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarına olumlu yönde etkisi olduğu araştırmanın sonuçları arasındadır. Bununla birlikte fizik öğretim programında yaratıcı problem çözme yöntemi ve etkinliklerinin yer alması, bilimsel süreç becerilerini ve akademik başarıyı geliştirecek yönde uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe creative problem solving method has also the skills of finding solutions for any kind of problem quickly and easily, identifying the problem correctly and making a good analysis as well as including high level thinking skills like creative thinking. Having these skills is significant in terms of being able to use the skills of science literacy and scientific process. The purpose of this study is to analyze the impact of creative problem solving activities on students' scientific process and academic success. Weak experimental patter was used in the study. The examples of the study are composed by the 52 students studying in grade 11 of an Anatolian High School in center town of Canakkale province in 2012-2013 academic year. The creative problem solving activities were applied in physics lesson. In accordance with the aim of the study, the data was obtained using the Multiple Choice Scientific Process Skills Test, Open-ended Scientific Process Skills Test, Academic Succcess Test and Semi-structured Interview Form. As a result of the analysis of the research data, it has been found that the creative problem solving activities have positive influences on students' scientific process skills and academic success. Besides, accırding to the results obtained from interview data, it has also been seen that creative problem solving activities positively affect the attitude of students towards physics lesson. However, it is recommended that creative problem solving method and activities should be included in physics teaching program and be applied in the way to improve scientific process skills and academic success.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2013/56 BAP nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizik Öğretimi
dc.subjectYaratıcı Problem Çözme
dc.subjectBilimsel Süreç Becerileri
dc.subjectBaşarı
dc.subjectTeaching Physics
dc.subjectCreative Problem Solving
dc.subjectScientific Process Skills
dc.subjectSuccess
dc.titleYaratıcı problem çözme etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerine ve başarıya etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of creative problem solving activities on scientific process skills and successen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record