Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakı, Fahri
dc.contributor.authorYıldız, Gonca
dc.date.accessioned2017-08-08T08:45:59Z
dc.date.available2017-08-08T08:45:59Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationYıldız, Gonca. Ulusalcılığa tepkiler ve gönüllü özdeşlik: Türkiyeli Çeçenler örnek olay incelemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3163
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji, Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürkiye topraklarında yaşamlarını idame ettiren çeşitli etnik gruplar ulusalcılık karşısında birbirinden farklı refleksler üretmektedirler. Çalışmanın kapsamı ve temel amacı; ulusalcı politikalar karşısında gösterilen bu refleksleri kategorize etmek ve bu kategoriler içerisinde Kafkas halklarından olan Türkiyeli Çeçenlerin durumunu incelemektir. Spesifik olarak temel amacımızın, örneklem alanımız olan Çardak'ta yaşayan Çeçen etnik kimliğine sahip bireylerin, sahip oldukları politik tutumlarının kimliklerini inşa ve yeniden inşa etme sürecindeki etkinin yönünü belirleyerek, Çeçen tepkisinin bu tipolojideki yerini ve karakteristik özelliklerini tartışmak olduğunu söyleyebiliriz. Karşı ulusalcı tepki, çokkültürcü tepki ve gönüllü özdeşlik olarak üç kategoriye ayırdığımız ulusalcılığa karşı tepki türleri içinde Çeçen etnik kimliği, vatandaşlık kimliği ile kurduğu uzlaşmacı, birleştirici ve bütünleştirici tutumundan dolayı üçüncü kategori olan gönüllü özdeşlik kapsamında değerlendirilmiştir. Osmanlı'dan günümüze birbiri ile yakın temaslar içinde olan Çeçenler ve Türkler arasındaki bu ilişkinin yönünü, geçmişten beslenen toplumsal hafıza, etnik ve kültürel benzerlikler, ortak dini kimlik, muhafazakâr dünya görüşü, demografya gibi unsurların önemli ölçüde şekillendirdiği düşünülmektedir. Tez çalışmamız iki genel bölümden oluşmakta; birinci bölüm çalışmanın ontolojik ve epistemolojik yönü de dikkate alınarak konunun tarihselliğini ve toplumsallığını ortaya koymaya dönük çok yönlü teorik temelden oluşurken, ikinci bölüm alan araştırmasına dayanmaktadır. Örneklem alanı kapsamında derinlemesine mülakat ile veriler toplanmış, toplanan veriler Çardakta yaşayan Çeçen etnik kimliğine sahip bireylerin olgusal durumları tespit edilerek, gündelik yaşam pratiklerini oluşturan sosyal ilişki ağlarının niteliği ve kaynağı çerçevesinde analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe territory of Turkey of sustaining the lives of various ethnic groups differ from each other in the face of nationalism reflexes produce. Shown main purpose and the scope of the study and within these categories and categorize these reflexes in the face of nationalist policies, which is one of the Caucasian Nations to examine the status of Chechens in Turkey. Specifically, our main purpose, our sampling area, gazebo living with Chechen ethnic identity individuals construct their identities in political attitudes they have, and by determining the direction of the effect in the process of rebuilding the Chechen response is to discuss the location and characteristics of this typology we can say that. a reaction against the nationalist, multiculturalist identity as a reaction against nationalism and voluntary response types divided into three categories of Chechen ethnic identity, citizenship identity he created with a compromise, because of its unifying and integrative attitude, the third category, have been evaluated within the scope of the volunteer identity. From the Ottoman Empire to the present day who are in close contact with each other in the direction of this relationship between the Chechens and Turks from the past and collective memory fed by ethnic and cultural similarities, the common religious identity, it is believed that substantially shaped the worldview of conservative elements such as. Our thesis work is divided in two general parts; the first chapter of the study also take into consideration the ontological and epistemological aspects of the theoretical basis to demonstrate the historicity and sociability include facing multifaceted subject, while the second chapter is based on field research. The scope of the sampling area in-depth interviews and the collected data, the collected data of individuals with ıd who live in the Çardak ethnic Chechen factual situations have been identified and the nature and form of social networks of everyday life practices that were analyzed in the frame of the source.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇeçenler
dc.subjectKimlik
dc.subjectUlus Devlet
dc.subjectUlusalcılık
dc.subjectGönüllü Özdeşlik
dc.subjectChechens
dc.subjectIdentity
dc.subjectNation-State
dc.subjectNationalism
dc.subjectVolunteer Identity
dc.titleUlusalcılığa tepkiler ve gönüllü özdeşlik: Türkiyeli Çeçenler örnek olay incelemesien_US
dc.title.alternativeReactions nationalism and voluntary identity: A case study about the Chechens in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record