Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorKandemir, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:47Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:47Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationKandemir, Mehmet Ali. Modelleme etkinliklerinin öğrencilerin duyuşsal özelliklerine problem çözme ve teknolojiye ilişkin düşüncelerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/319
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmada matematiksel modelleme etkinliklerinin ortaöğretim 11.sınıf fen lisesi öğrencilerinin duyuşsal özelliklerine, problem çözme becerilerine ve matematik eğitiminde teknolojinin kullanımına ilişkin düşüncelerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma Balıkesir ilindeki bir fen lisesinde deney grubunda 37, kontrol grubunda 37 olmak üzere toplam 74 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada karma araştırma deseninden yararlanılmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli ile nitel veri birleşiminden oluşan araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada nicel veriler matematik tutum ölçeği, matematik inanç ölçeği, matematik kaygısını değerlendirme ölçeği, bilgisayar ve bilgisayar kullanımına yönelik tutum ölçeği, problem çözmede hesap makinesinin kullanımı ölçeği ile toplanmıştır. Nitel veri toplama araçları olarak ön anket ve ısınma problemleri, son anket, video kayıtları, öğrencilerin çalışma yaprakları, öğrenci günlüklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada sekiz matematiksel modelleme etkinliği uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen nitel veriler yerleşik teori yöntemiyle, nicel veriler ise SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin modelleme yeterlikleri puanlama anahtarıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarında, matematik kaygılarında, matematiksel inançlarında, bilgisayar ve bilgisayar kullanımına karşı tutumlarında uygulama öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık gözlenmezken problem çözmede hesap makinesinin kullanımına yönelik düşüncelerinde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Anlamlı farklılık deney grubu lehinedir. Öğrenciler ilk kez matematiksel modelleme problemi çözdüklerini belirtmişler, matematiksel modelleme problemlerini açık uçlu, meydan okuyucu gerçek yaşam problemleri olarak algılamışlardır. Matematiksel modelleme etkinliklerine yönelik olumlu tutum göstermişler, matematik eğitiminde matematiksel modelleme etkinliklerinin olması gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Hesap makinelerini ve bilgisayarları matematiksel modelleme sürecinde bilişsel kolaylaştırıcılar olarak görmüşlerdir. Matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to investigate the effect of model eliciting activities on students' affective features, problem solving skills and their opinion related to using technology in mathematics education. The research conducted with 37 students in experimental group and 37 students in control groups, totally 74, at a science high school in Balıkesir. Mixed research design method was used in this research. Mixed research design consisted pretest-posttest control group design and qualitative data. Quantitative data was collected with mathematics attitude scale, mathematical belief scale, mathematics anxiety rating scale, computer and computer usage scale, and usage calculators in problem solving scale. Qualitative data collecting instruments were pre-questionnaire and post-questionnaire, video recordings, students' worksheets, students' dairies. Eight mathematical modeling activities were applied in the research. Qualitative data was analyzed grounded theory method and quantitative data was analyzed by using SPSS 16.0 package program. The modelling competencies of students were evaluated with the help of rubric. As a result of analyse conducted in the light of data obtained in the, statistically significant differences were not observed at the mathematics attitude scale, mathematical belief scale, mathematic anxiety rating scale, and computer and computer usage scale. A statistically significant difference was observed at the usu of calculators in problem solving scale. Students expressed that they solved modelling problems first time in this study. They percieved modeling problems as open-ended, challenging, and real-life problems. They had positive attitude towards modelling problems. According to their opinions, modeling problems were necessary in mathematics education. They considered calculators and computers as cognitive facilators. Mathematical modeling activities developed students' problem solving and creative problem solving skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiksel Modellemeen_US
dc.subjectModelen_US
dc.subjectDuyuşsal Özellikleren_US
dc.subjectProblem Çözmeen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectMathematical Modellingen_US
dc.subjectModel
dc.subjectAffective Features
dc.subjectProblem Solving
dc.subjectTechnology
dc.titleModelleme etkinliklerinin öğrencilerin duyuşsal özelliklerine problem çözme ve teknolojiye ilişkin düşüncelerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the effect of modelling activities on students' affective features and thoughts on problem solving and technologyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record