Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSunay, Fatma Bahar
dc.contributor.authorAkbulut, Nursel Hasanoğlu
dc.date.accessioned2017-11-10T08:50:27Z
dc.date.available2017-11-10T08:50:27Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationAkbulut, Nursel Hasanoğlu. Farklı sperm hazırlama yöntemlerinin dna hasarı oluşturma oranları ve çevresel faktörlerin bu oran üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3217
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÜremeye Yardımcı Tedavilerden (ÜYTE), İntra Uterin İnseminasyon (IUI) erkek faktörlü infertilitenin tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Ancak ÜYTE’ de yapılan sperm ayırma yöntemleri normal morfolojiye sahip sperm sayısını arttırmasına rağmen, diğer ölü, anormal spermlerin tamamını ve DNA hasarlı spermlerin hepsini ortadan kaldırmaz. Erkeğe bağlı infertilitede bireyin maruz kaldığı çevresel koşullar göz önüne alınmalıdır. Uzun yıllardan beri sigaranın erkek üreme sistemi üzerine etkisi araştırılmasına rağmen hala kesin sonuç elde edilememiştir. Bu tez çalışmasında farklı sperm hazırlama yöntemlerinin semen parametreleri, sperm morfolojsi ve spermde DNA hasarı üzerine etkilerinin sigara kullanımına bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Androloji Laboratuvarına rutin spermiyogram testi için başvuran 40 adet gönüllü hasta yapılan anket sonucunda sigara içen ve içmeyen olarak gruplara ayrıldı. Hem yıkama işlemi öncesinde hem de dansite gradiyent ve swim-up yöntemleri sonrasında sperm konsantrasyonu, hareketliliği, morfolojisi ve DNA hasarı incelendi. Yıkama öncesinde baş anomali ve kuyruk anomali yüzdesi sigara içenlerde, normal sperm yüzdesi ise sigara içmeyenler fazla bulundu (p<0,05). Sperm ayırma tekniklerinden swim-up ve dansite gradiyent uygulanan gruplarda swim-up sonrası sigara içmeyen grupta progresif hareketli sperm yüzdesi daha fazla bulundu (p=0.019). Sperm DNA hasarı tespiti için toluidin mavisi boyaması yapıldı. Sigara içen ve içmeyen hastalarda DNA hasarı yüzdeleri karşılaştırıldı, yıkama öncesi ve yıkama sonrasında gruplar arasında DNA hasarı yönünden önemli bir fark olmadığı bulundu. (p>0,05). Sonuç olarak, daha kesin ve güvenilir bulgu ve sonuçlar elde etmek için popülasyon bazında veya örnek sayısı fazla hasta grupları tercih edilmelidir. Bunun yanında sigara kullanım düzeyleri veya sigara dumanına maruz kalma koşulları ayrıntılı olarak incelenmelidir.en_US
dc.description.abstractIntra Uterine Insemination (IUI), which is an Assisted Reproduction Technique (ART), provides favorable results on the treatment of male factor infertility. But, sperm preparation methods do not totally remove the sperms with abnormalities or DNA damage, despite the fact that they do decrease the ratio of such sperm cells. The environmental factors affecting the men should also be accounted for the male factor infertility. One such factor is cigarette smoking. After long lasting years of research about the effects of cigarette on the male reproductive system and function, the results obtained are still controversial. This study aims to investigate the effects of two different sperm preparation techniques on the semen parameters, sperm morphology and DNA damage, according to the smoking habits of patients. Forty voluntary male patients applied to the Balikesir University Medical Faculty Hospital Andrology Laboratory for their spermiogram analyses were included to this study. Patients were divided into two equal groups as smokers and non-smokers. Sperm concentration, motility, morphology and DNA damage ratios were analyzed before sperm preparation and after two different sperm preparation methods, namely density gradient and swim-up methods. Before sperm preparation, the ratios of sperm head and tail anomalies were higher in smokers, and the ratio of morphologically normal sperms was higher in non-smokers (p<0.05). The progressively motile sperm ratios after swim-up technique were found to be higher in non-smokers when compared with the smokers (p=0.019). Toluidine blue staining was used for the detection of sperm DNA damage. No DNA damage difference was found between the smokers and non-smokers both before and after density gradient and swim-up methods (p>0.05). In conclusion; new studies with larger numbers of subjects are needed for more precise results about the effects of different sperm selection methods and smoking on the sperm DNA damage. Furthermore, smoking degree and conditions should be evaluated in a detailed fashion.en_US
dc.description.sponsorshipBu araştırma; Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2017/066 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDNA Hasarıen_US
dc.subjectSemen Analizien_US
dc.subjectSigara İçmeen_US
dc.subjectSperm Morfolojisien_US
dc.subjectToluidin Mavisien_US
dc.subjectCigarette Smokingen_US
dc.subjectDNA Damageen_US
dc.subjectSemen Analysesen_US
dc.subjectSperm Morphologyen_US
dc.subjectToluidine Blueen_US
dc.titleFarklı sperm hazırlama yöntemlerinin DNA hasarı oluşturma oranları ve çevresel faktörlerin bu oran üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe incidence of DNA damage resulted from different sperm preparation methods and the effects of envitonmental factors on thisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record