Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorGalo, Engül
dc.date.accessioned2017-11-13T12:20:50Z
dc.date.available2017-11-13T12:20:50Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationGalo, Engül. Lise düzeyinde aktif öğrenme yaklaşımı ile işlenilen matematik dersinin alternatif ölçme teknikleriyle değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3242
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında fonksiyonlar ünitesinin aktif öğrenme teknikleriyle öğretimi ve alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle değerlendirilmesi ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, aktif öğrenme teknikleriyle ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri ile anlatılan fonksiyonlar ünitesinin, öğrencilerin matematik tutumuna, yaratıcılıklarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Prizren–Kosova Gjon Buzuku Fen Lisesinde 2015-2016 yılları arasında öğrenim gören (NT= 54) 10. Sınıf öğrencileri; örneklemini ise (Nfen X/16 =32) ve (NSosyal X/17 =22) 10. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yansız atama yolu ile bir grup deney (Fen X/16) diğer grup ise kontrol grubu (Sosyal X/17) olarak seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; deney ve kontrol grubuna matematik tutum ölçeği, yaratıcılık ölçeği ve alternatif ölçme değerlendirme anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler, dereceli puanlama anahtarı ile; nicel veriler ise SPSS 16.0 paket program ile analiz edilmiştir. Araştırmada, uygulamanın öğrencilerin matematik tutumları üzerine etki etmediği bulunmuştur. Öğrencilerin yaratıcılık ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde, öğrencilerin düzeylerinin orta düzeyde olduğu, kullanılan yöntem ve tekniklerle düzeylerinin değişmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Fonksiyonlar konusunun öğretiminde çalışma yaprağı, yapılandırılmış grid ve portfolyonun çalışmada öğrenciler trarafından en çok tercih edilen alternatif ölçme değerlendirme araçları olduğu bunmuştur. Yapılan araştırma Kosova’da ilk olması ve gözlemlenen öğrenciler üzerinde matematiğe karşı olumlu tutum göstermeleri bakımından önemlidir. Benzer çalışmalar Kosova’da bulunan diğer topluluk öğrencileri üzerinde de yapılıp sonuçlar karşılaştırılabilir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis study, active learning techniques and alternative measurement evaluation methods of the functions of the unit are examined. The aim of the research is related to the functions of the unit, which are described by active learning techniques and alternative measurement evaluation methods, to determine the attitude of students towards mathematics and influence towards their creativity. The study area contains of 10th grade students who are studying at Prizren-Kosova Gjon Buzuku Science High School between 2015/2016 academic year (NT = 54); sample of the (NScience X/16=32) and (NSocialX/17 =22). By the neutral assignments, one group as experimental group (Science X/16) while the other (Social X/17) as a control group were selected. In the research, the data were got from the both groups through math attitude scale, creativity scale and alternative measurement evaluation questionnaire. Qualitative data achieved were analyzed through grading and scoring key while quantitative data were analyzed through SPSS 16.0 packet program. In the study, it was found that the technique had no effect on students' attitudes towards math. Findings from creative scale score indicate that creativity of students is in medium level and by the methods and techniques used have not changed their levels. When Worksheet, Structured Grid and Portfolio are used in teaching about functions gets highest points and preferred by the students. The experimental group showed that teaching of the function subject in the individual analysis of the materials and alternative measurement evaluation applied, showed positivity in opinions. Being first study in Kosova, it can be said that students have showed positive attitude towards math. Similar studies can be conducted with students from other communities in Kosova and results achieved to be compared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAktif Öğrenme
dc.subjectFonksiyonlar
dc.subjectMatematiğe Yönelik Tutum
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectAlternatif Ölçme ve Değerlendirme
dc.subjectActive Learning
dc.subjectFunctions
dc.subjectAttitude Towards Math
dc.subjectCreativity
dc.subjectAlternative Measurement and Evaluation
dc.titleLise düzeyinde aktif öğrenme yaklaşımı ile işlenilen matematik dersinin alternatif ölçme teknikleriyle değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of mathematics cource through active learning approach at high school level with alternative measurement techniquesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record