Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTezci, Erdoğan
dc.contributor.authorFatmir, Mehmeti
dc.date.accessioned2018-02-16T09:47:52Z
dc.date.available2018-02-16T09:47:52Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationFatmir, Mehmeti. Kosova`da altıncı sınıf teknoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3260
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Kosova’da pilot okullarda uygulanan 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim program tasarısının ve uygulanmasının "program ögelerine dönük değerlendirme yaklaşımı” çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırmada 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinde durum çalışması deseni kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları gözlemlenmiştir. Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Kosova’da Teknoloji dersi öğretim programı pilot uygulamalarının yapıldığı 40 ilköğretim ikinci kademe (ilköğretim 6. sınıf) okulundaki öğretmen ve öğrencilerinden seçilmiştir. Amaçlı örneklemeye göre bu okullar arasından seçimle belirlenen onar öğretmen ve öğrenci, çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğretmenlerin program tasarısına ve öğrencilerin ise sınıf içindeki uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemede kullanılmıştır. Gözlem formu ise öğretmenlerin pilot okullarda uygulanmakta olan yeni programın tasarısında öngörülen yaklaşımı, öğrenme öğretme sürecinde ne düzeyde uyguladıklarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizine tabi vii tutulmuş, serbest kodlamaya dayalı olarak temel kategoriler ve alt kategoriler belirlenmiştir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin uygulanmakta olan yeni teknoloji dersi programını çok iyi anlamadıkları ve programla ilgili kavramlara yeterince aşina olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, programdaki en önemli değişimin, öğrenme çıktılarında olduğunu düşünmektedirler. Bu durum, öğretmenlerin, somut öğrenme sonuçları üzerine daha fazla odaklandıklarını göstermektedir. Öğretmenler öğrenme sonuçlarını olumlu bulsalar da ders kitabının eski olması, araç-gereç eksikliğinin bir sonucu olarak derste uygulamaya fazla yer verememeleri gibi bazı konularda programı olumsuz yönde eleştirmişlerdir. Öğrenciler ise sınıfta yapılan öğretimin fazla teorik olmasından ve uygulamaya yer verilmemesinden şikâyet etmişlerdir. Öğretmenler, program tasarısında öngörülen değişim ve yeniliklerin farkında olup bunları olumlu bulduklarını ifade etmiş olsalar da öğretmenlerin bu yenilikleri yeterli düzeyde anlayamadıkları, programla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve sınıfta uygulayamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıfta etkili olarak uygulama yapabilmek için bazı pedagojik gereksinimleri olduğunun farkında oldukları da gözlemlenmiştir. Sonuçta, eğitimde reform için programları yenilemenin yeterli olamayacağı, programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu anlayış çerçevesinde eğitilmesi gerektiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to assess the design and implementation of the 6th grade Technology course teaching currıculum iplemented in pilot schools in Kosovo within the framework of "approach to evaluation of program components". In the study, case studies were used in qualitative research methods to examine the opinions of the 6th grade technology course teaching program and students’ opinions in detail. In addition, teachers’ classroom practices were observed. The study group was selected from among the 40 pilot school teachers and their students who are at the upper secondary level (primary 6th grade) in Kosovo schools in 2015-2016. Based on the purposeful sampling, 10 teachers and 10 students formed the study group. A semi-structured interview and observation form was used to collect the data of the study. The semi-structured interview form was used to determine teachers ‘views of the program and the students’ views of the implementation of the technology lesson program in the classroom. The observation form was used to determine the extent to which teachers applied the approach envisaged in the design of the new curriculum being implemented at the pilot schools in the classroom teaching and learning process. The research data was analyzed by subjecting it to content analysis. Based on free coding, subcategories are identified in the main categories.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKosova
dc.subjectProgram Değerlendirme
dc.subjectTeknoloji Dersi Öğretim Programı
dc.subjectProgram Tasarısı
dc.subjectÖğretmen
dc.subjectÖğrenci
dc.subjectEvaluation
dc.subjectTechnology Course Curriculum
dc.subjectProgram Design
dc.subjectTeacher
dc.subjectStudent
dc.titleKosova`da altıncı sınıf teknoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluationofthe sixthgrade technology teaching curriculumin Kosovoen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record