Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcıkurt, Cevdet
dc.contributor.authorBozkurt, Ayşegül Kutluk
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-06-12T11:14:18Z
dc.date.available2018-06-12T11:14:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBozkurt, Ayşegül Kutluk. Planlanmış davranış teorisi kapsamında yerli y kuşağının destinasyon tercihlerinde davranışsal niyetlerinin belirlenmesi (Antalya örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3338
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractEkonomi, sanat, sağlık, teknoloji, politika, hizmet, üretim-tüketim ve diğer birçok sosyo-kültürel alanda fark edilemeye başlanan Y kuşağı, turizm alanında da kendilerini göstermeye başlamıştır. Y kuşağının, içinde yaşadığımız çağın teknolojik gelişmeleri ve kendi karakteristik güçleri sayesinde geleceğe yön verebilme ihtimali oldukça yüksektir. Bir kuşak, kendisinden önceki kuşakların karakteristik yapıları, yaşayış tarzları, davranış biçimleri ve tüketim tercihlerinden etkilenmesinin yanı sıra, dönemin büyük toplumsal olaylarından da etkilenebilmektedir. Y kuşağı bu çalışma için önemlidir. Ancak onları daha geniş bir kapsamda ele alabilmek ve tanımlayabilmek için diğer kuşaklardan bahsetmek gerekir. Bu tez çalışmasında yerli Y turistlerin destinasyon belirleme sürecinde tutum, sosyal baskı ve algılanan tehditler / fayda ve inançlar incelenmeye çalışılacaktır. Araştırmada kullanılan birincil veriler, Antalya bölgesinde Y kuşağına mensup bireylere anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın yazın kısmı üç ana bölüm başlığında incelenmiştir. İlk bölüm “Kuşak” kavramı ile başlamıştır. Daha sonra Y kuşağının genel özellikleri, eğitim hayatı, teknoloji hayatı, sosyal hayatı, çalışma hayatı ve tüketim hayatı konuları sırasıyla altı başlıkta incelenmiştir. Bir sonraki bölümde, destinasyon tercihlerinde tüketici satın alma davranışlarını kavrayabilmek için önce destinasyon ve tüketici kavramları üzerinde durulmuş, daha sonra destinasyon tercihlerinde tüketici davranışlarına değinilmiştir. Son olarak “Planlanmış Davranış Teorisi”, teorinin gelişimi ve değişkenleri açıklanmıştır. Uygulama kısmında ilk önce verilerin uygunluğu için çeşitli testler uygulanmıştır. Daha sonra sırası ile açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), geçerlilik – güvenilirlik testleri ve yol (path) analizi ile yapısal eşitlik modeli sınanmıştır. Sonuç olarak planlanmış davranış modelinin destinasyon seçimlerini belirleme niyetlerinde kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Bununla birlikte genişletilmiş planlanmış davranış modelinde inançlar boyutunda yer alan normatif inançların subjektif inançları anlamlı olarak etkilemediği, destinasyon belirleme niyetinde Y kuşağı kadınların davranışsal inançlarının ve normatif inançlarının Y kuşağı erkeklere oranla daha yüksek olduğu ve aynı şekilde olgun Y kuşağının (27-35 yaş arası) genç Y kuşağına (18-26 yaş arası) oranla davranışsal ve normatif inançlarının daha kuvvetli olduğu çalışmaya özgü sonuçlardan bazılarıdır.en_US
dc.description.abstractGeneration Y, which has started to be noticed in economy, art, health, technology, politics, service, production-consumption and many other socio-cultural areas, has also started to show itself in the field of tourism. There is a high probability that Y’s are able to direct the future thanks to advances in technology in the age that we live in and their own inner power. In addition to being influenced by a generation, the characteristics of previous generations, their lifestyles, patterns of behavior and consumption preferences, it can also be influenced by the great social events of the time. Generation Y is important for this study and it is necessary to mention about other generations in the study to understand and recognize them in a broader context. In the thesis it will be try to examined attitudes, social pressure and perceived threats / benefits, and beliefs within the process of determining the destination of domestic Y-generation tourists. The primary data used in the research was obtained by applying a questionnaire to the young people in Y generation in the Antalya region. The literary part of the study has been examined in the three main sections. The first chapter begins with the concept of generation. Then the general characteristics of the Y Gens have been examined in six chapters: education life, technology life, social life, working life and consumption life. In the next chapter, in order to understand the consumer buying behaviors in the destination preferences, firstly the concepts of the destination and consumer are emphasized and then consumer behaviors are mentioned in the destination preferences. Finally, the Planned Behavior theory, the development of theory, variables of theory are explained. On the application side, firstly various tests were applied for the convenience of the data. Then, the structural equation model was tested with explanatory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), validity- reliability tests and path analysis. As a result, it has been proved that the planned behavior model can be used in the intention of determining destination selections. Some of the specific results of this study are as follows; In the extended planned behavior model, normative belief does not significantly affect subjective norm, it was found that the behavioral beliefs and normative beliefs of Y generation women were higher than those of Y generation men, and that the behavioral and normative beliefs are stronger in the mature gen-Y (between the ages of 27 and 35) than in the young gen-Y (between the ages of 18 and 26).
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modellemesi
dc.subjectPlanlanmış Davranış Teorisi
dc.subjectKuşaklar
dc.subjectY Kuşağı
dc.subjectAntalya
dc.subjectYerli Y Kuşağı Turisti
dc.subjectStructural Equation Modeling
dc.subjectThe Theory of Planned Behavior
dc.subjectGenerations
dc.subjectGeneration Y
dc.subjectDomestic Y Tourist
dc.titlePlanlanmış davranış teorisi kapsamında yerli y kuşağının destinasyon tercihlerinde davranışsal niyetlerinin belirlenmesi (Antalya örneği)en_US
dc.title.alternativeDetermination of behavioral intentions in destination preferences of domestic generation y in the context of the theory of planned behavior (the example of Antalya)
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record