Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Oktay
dc.contributor.authorAyaz, Meltem Tuğçe
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-08-14T11:45:23Z
dc.date.available2018-08-14T11:45:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAyaz, Meltem Tuğçe. Bazı yeni yan kollu mozoaza-crown eterlerin sentezi ve kompleksleşme karakterleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3365
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTez çalışmamızda bazı yeni yan kollu monoaza- crown eterler sentezlenmiştir. Bunlar; 3-[(1,4,7-trioksa-10-azasikloldodekan-10-il)metil]-4-(tert-butil)fenol (MT-4); 3-[(1,4,7,10-tetraoksa-13-azasiklopentadekan-13-il)metil]-4-(tert-butil)fenol (MT-5); 6-[(1,4,7-trioksa-10-azasiklododekan-10-il)metil]benzo[d][1,3]diokso-5-ol(MT-7); 3-[(1,4,7,10-tetraoksa-13-azasiklopentadekan-13-il)metil]-4- hid roksi-2H-kromen-2-on (MT-9); 6-[(1,4,7,10-tetraoksa-13-azasiklopentadekan -13-il)metil]benzo[d][1,3]diokso-5-ol (MT-11); 6-[(1,4,7,10-tetraoksa-13-azasiklo pentadekan-13-il)metil]-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (MT-14); 6-[(1,4,7,10,13-pentaoksa-16-azasiklooctadekan-16-il)metal]-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (MT-15); 3-[(1,4,7,10,13-pentaoksa-16-azasiklooctadekan-16-il)metil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on (HT-0); 3-[(1,4,7-trioksa-10-azasiklododekan-10-il)metil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on (HT-1); 6-[(1,4,7-trioksa-10-azasiklododekan-10-il)metil)-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (HT-2). Ligandlar azot atmosferi altında Mannich reaksiyonu ile sentezlendi. Sentezlenen ligandların FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve LC-Ms cihazları kullanılarak spektroskopik karakterizasyonları yapıldı. Sentezlediğimiz ligandların kompleksleşme denge sabitleri (LogKe) ve serbest entalpi (?G?) değerleri hesaplanmıştır. Bu amaçla Al+3, Fe+2, Cu+2, Co+2, Mg+2, Zn+2, Ca+2, Na+ ve K+ metal iyonları ve yan kollu monoaza-crown eterlerinin %50 1,4-dioksan /su ortamında (1:1) kompleksleşme çalışmaları konduktometri yöntemi kullanılarak 25oC sabit sıcaklıkta yapılmıştır. Kompleks kararlılık sabitleri ölçümleri esnasında, çalışmada 1,4-dioksan /su karışımı kullanıldığı için ortam ile ligandlarımız arasındaki metal iyonlarının yarışması da incelenmiştir. Ayrıca Ligandlarımız ile bazı metallerin (Fe+2, Cu+2, Co+2, Mg+2) katı kompleksleri çalışması da yapıldı.en_US
dc.description.abstractIn our thesis work some new side-arm mono-crown ethers were synthesized. These; 3-[(1,4,7-trioxa-10-azacyclododecan-10-yl)methyl]-4-(tert-butyl)phenol (MT-4); 3-[(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecan-13-yl)methyl]-4-(tert-butyl) phenol (MT-5); 6-[(1,4,7-trioxa-10-azacyclododecan-10-yl)methyl]benzo[d][1,3]dioxo-5-ol (MT-7); 3-[(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecan-13-yl)methyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one (MT-9); 6-[(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopenta decan-13-yl)methyl]benzo[d][1,3]dioxo-5-ol (MT-11); 6-[(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecan-13-yl)methyl]-7-hydroxy-2H-chromen-2-one (MT-14); 6-[(1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecan-16-yl)methyl]-7-hydroxy-2H-chromen-2-one (MT-15); 3-[(1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecan-16-yl)methyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one (HT-0); 3-[(1,4,7-trioxa-10-azacyclo dodecan-10-yl)methyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one (HT-1); 6-[(1,4,7-trioxa-10-azacyclododecan-10-yl)methyl]-7-hydroxy-2H-chromen-2-one (HT-2). The ligands were synthesized by Mannich reaction under a nitrogen atmosphere. Spectroscopic characterization of the ligands synthesized using FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR and LC-Ms devices was performed. Complexation equilibrium constants (LogKe) and free enthalpy (?G?) values of the ligands we synthesized were calculated. For this purpose, the complexation studies of Al+3, Fe+2, Cu+2, Co+2, Mg+2, Zn+2, Ca+2, Na+ ve K+metal ions and side arm monoaza crown ethers in 50% 1,4-dioxane / water medium (1: 1) were carried out at constant temperature of 25 ° C using the method of conductometry. Since the complex stability constants measurements used a 1,4-dioxane-water mixture in the study, the competition of metal ions between the media and ligands was also investigated. We have also studied solid complexes of some metals (Fe+2, Cu+2, Co+2, Mg+2) with our ligands.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2013-34 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCrown Eter
dc.subjectMonoaza-Crown Eter
dc.subjectSentez
dc.subjectKompleksleşme Sabiti
dc.subjectKondüktometrik Yöntem
dc.subjectCrown Ether
dc.subjectAza Crown Ether
dc.subjectSynthesis
dc.subjectComplexation Constant
dc.subjectConductometry
dc.titleBazı yeni yan kollu mozoaza-crown eterlerin sentezi ve kompleksleşme karakterlerien_US
dc.title.alternativeSynthesis of some new side arm monoaza-crown ethers and characterization of complexations
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record