Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkılıç, Mehmet Emin
dc.contributor.authorİlhan, Özlem
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-09-07T11:39:50Z
dc.date.available2018-09-07T11:39:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationİlhan, Özlem. Politik algıda farklılığı oluşturan etmenlerin tespiti ve seçmenlerin tercihleri üzerine etkisi: Balıkesir ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3399
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractPazarlama kavramı ticari anlamından çok daha geniş bir anlama sahiptir. Bu bağlamda pek çok sosyal kurum toplumda yer bulabilmek amacıyla pazarlama ilkeleri ve faaliyetlerinden yararlanmayı tercih etmektedir. Bir pazarlama dalı olarak üzerinde akademik çalışmalar yapılmaya başlanmasından beri politik pazarlama ile ilgilenenlerin sayısı artmaktadır. Bu bağlamda pazarlama alanında sıkça yer bulan algılanan risk ve algılanan değer kavramlarının, politik algılanan risk ve politik algılanan değer olarak, davranışsal niyetler üzerindeki etkisinin ölçülmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı politik algıda farklılığı oluşturan etmenleri tespit etmek ve algılanan risk ve algılanan değer değişkenlerinin seçmenlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir ilinin Merkez, Dursunbey, Edremit, Gönen ve Bandırma ilçelerinde ikamet eden seçmenler arasından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 460 kişi ile yüzyüze anket tekniği ile bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda politik algılanan risk değişkenine ilişkin fiziksel riskin davranışsal niyetler üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu ancak sosyal risk, finansal risk, performans riski ve psikolojik riskin davranışsal niyetler üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Politik algılanan değerin duygusal değer, sosyal değer, fonksiyonel değer ve ekonomik değer boyutlarının ise davranışsal niyetleri pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında, araştırmanın analizi sonucunda elde edilen tespitler ve bulgulardan yola çıkılarak konuyla ilgilenen araştırmacılara, siyasetçilere ve siyasal kurumlara bazı önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe concept of marketing has a much broader meaning rather than the commercial sense. In this context, many social institutions prefer to utilize from of marketing principles and actions in order to find places in society. Since the beginning of academic studies as a marketing field, who interested in political marketing has been increasing. In this context, it is important to measure the effects of perceived risk and perceived value concepts, political perceived risk and political perceived value, which are frequently found in marketing, on behavioral intentions. The aims of this study to make up the difference in political perception of the factors to identify and measure the impact on perceived risk and behavioral intentions of voters perceived value of the variable. To achieve this purpose, a face to face survey was conducted with 460 voters among residing in the district from Central district of Balikesir city, Dursunbey, Edremit, Gönen and Bandırma who were selected via convenience sampling method. As a result of the research, it was found that the physical risk related to the political perceived risk variable had a negative effect on the behavioral intentions but not on the social risk, financial risk, performance risk and psychological risk behavioral intentions. Political perceived value of emotional value, social value and economic value of the functional size value has been determined that affect behavioral intentions in a positive direction. Based on the results of the research, researchers, politicians and political institutions have been presented with certain suggestions and recommendations.en_US
dc.description.sponsorshipBu Yüksek Lisans Tezi Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje birimi tarafından BAP.2017.0001 numaralı proje olarak desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolitika
dc.subjectAlgı
dc.subjectAlgılanan Risk
dc.subjectAlgılanan Değer
dc.subjectDavranışsal Niyetler
dc.subjectSeçmen Davranışı
dc.subjectPolitics
dc.subjectPerceive
dc.subjectPerceived Risk
dc.subjectPerceived Value
dc.subjectBehavioral Intentions
dc.subjectVoter Behavior
dc.titlePolitik algıda farklılığı oluşturan etmenlerin tespiti ve seçmenlerin tercihleri üzerine etkisi: Balıkesir ili örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of factors that make political perception difference and effect on elective preverences: Evidence from Balıkesir province
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record