Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöroğlu, Ahmet
dc.contributor.authorBiroğlu, Enes
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-09-11T10:49:10Z
dc.date.available2018-09-11T10:49:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBiroğlu, Enes. Örgütsel sinizm ve sosyal kaytarma ilişkisi: otel işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3416
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDurmadan değişen ve gelişen teknoloji, rekabet ve piyasa koşulları günümüz otel işletmelerinin, hizmet kalitesi adına işgören ve örgüt yönetimi hususunda daha aktif olmalarını gerektirmektedir. Otel işletmeleri gibi kollektif çalışmaların yoğun olduğu örgütlerde sıkça görülen sosyal kaytarma ve işgörenlerin örgütlerine karşı besledikleri olumsuz tutum ve yargılarla oluşan örgütsel sinizm, bu kapsamda dikkat edilmesi gereken konulardandır. Bu yüksek lisans tezi; otel işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyi ile sosyal kaytarma davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, Balıkesir ili Gönen ilçesinde otel işletmelerinde çalışmakta olan toplam 155 işgören oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri demografik özellikler ile birlikte üç ölçek vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyi ve iş arkadaşı sosyal kaytarma algılarının düşük seviyede, kendi sosyal kaytarma düzeyinin ise çok düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyinin ve sosyal kaytarma davranışının cinsiyet ve yaş değişkenine göre farklılık göstermediği tespit edilirken; gelir ve eğitim düzeyi değişkenine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda örgütsel sinizm ile iş arkadaşı sosyal kaytarma algısı ve kendi sosyal kaytarma düzeyi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda örgütsel sinizmin, iş arkadaşı sosyal kaytarma algısını güçlü ve pozitif yönde, kendi kaytarma düzeyini ise zayıf ve yine pozitif yönde istatistiksel olarak etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractEver-changing and advancing technology, competition and market conditions require today’s hotel establishments to be more active in terms of personnel and organizational management for service quality. Frequent occurrences of social loafing and organizational cynicism created by the personnel, that bears negative attitudes and opinions towards their organizations, in organizations such as hotel establishments, in which collegiality is present intensively, are the points to take into account in this context. This master’s thesis aims to identify the relationship between the level of personnel’s organizational cynicism and social loafing behavior in hotel establishments. The sample consists of 155 personnel working in hotel establishments in Balıkesir, Gönen. The data were gathered through three scales along with demographic characteristics. Data analysis showed that the level of personnel’s organizational cynicism and perception of social loafing of their colleagues are low while their own social loafing levels are very low. In the study, it was found that personnel’s level of organizational cynicism and social loafing behavior differed in terms of the personnel’s level of education and income but not in terms of age and gender. As a result of the research findings, it was found that there is a positive correlation between organizational cynicism and perception of colleagues’ social loafing and personnel’s own social loafing level. In this direction, simple linear regression analysis showed that organizational cynicism affects perception of colleagues’ social loafing strongly and positively and personnel’s own loafing level weakly and positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSinizm
dc.subjectÖrgütsel Sinizm
dc.subjectSosyal Kaytarma
dc.subjectOtel İşletmeleri
dc.subjectCynicism
dc.subjectOrganizational Cynicism
dc.subjectSocial Loafing
dc.subjectHotel Establishments
dc.titleÖrgütsel sinizm ve sosyal kaytarma ilişkisi: Otel işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between organizational cynicism and social loafing: A study on hotel establishments
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record