Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBalcı, Murat Erhan
dc.contributor.authorDemircioğlu, Emine Hümeyra
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-02-08T09:05:27Z
dc.date.available2019-02-08T09:05:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDemircioğlu, Emine Hümeyra. Sinüzoidal olmayan şartlarda transformatör yüklenme kapasitesini maksimize etmek için pasif harmonik filtre tasarımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3448
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüz modern güç sistemlerinde sinüzoidal olmayan (harmonik bileşenler içeren) akım çeken doğrusal olmayan güç elektroniği temelli yükler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yükler neticesinde hat akımları ve bara gerilimleri sinüzoidal dalga formundan uzaklaşmakta, bir başka ifadeyle önemli miktarda harmonik bozulmaya sahip olmaktadır. Harmonik bozulmayı azaltmak için pasif, aktif veya hibrit (aktif ve pasif) filtreler kullanılmaktadır. Pasif filtreler, direnç, bobin ve kondansatör elemanlarından oluşur ve harmonik iyileştirme yetenekleri aktif filtrelere kıyasla kısıtlıdır, ancak daha düşük maliyetlidirler. Pasif filtrelerin tasarımında geleneksel olarak, herbir harmonik ve toplam harmonik bozulma miktarlarını ve güç faktörünü uluslararası standartlarda tavsiye edilen aralıklarda tutmanın yanı sıra akım ve/veya gerilim toplam harmonik bozulmasının minimizasyonu, güç faktörünün maksimizasyonu, filtre maliyeti ve filter kaybının minimizasyonu amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, literatürde sunulan yeni çalışmalar, harmonik bozulma ve güç faktörü kısıtlarını dikkate almakla birlikte, pasif filtreleri transformatörlerin sinüzoidal olmayan şartlarda yüklenme kapasitesini maksimize etmek amacıyla tasarlamıştır. Bu tez çalışmasında, öncelikle, basit kapasitif kompanzatör ve pratik yolla tasarlanmış C tipi pasif filtrenin transformatörün yüklenme kapasitesine ve harmonik bozulma seviyelerine etkileri analiz edilmiştir. İkinci olarak, çeşitli sezgisel optimizasyon yöntemlerinin transformatör yüklenme kapasitesinin maksimize edilmesini amaçlayan optimal C tipi filtre tasarım probleminin çözümünde hassasiyetleri ve iterasyon sayıları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Son olarak, kaynak ve yük tarafı parametrelerinde meydana gelen değişimlerin optimal filtrenin performansına etkileri test edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn today's modern power systems, nonlinear (power-electronic) based loads that draw non-sinusoidal or harmonically distorted currents are widely used. As a consequence of these loads, line currents and bus voltages diverge from the sinusoidal waveform, in other words, they have a significant amount of harmonic distortion. Thus, passive, active, or hybrid (active and passive) filters are used to reduce harmonics distortion in the power systems. Passive filters consist of resistor, inductor and capacitor elements, and their harmonic mitigation capabilities are limited compared to active filters, but they are less costly. In the design of passive filters, it is conventionally intended to keep the individual and total harmonic distortion amounts and the power factor between the recommended intervals in international standards, as well as minimizing current and / or voltage total harmonic distortion, maximizing the power factor, minimizing filter cost and losses. However, new studies presented in the literature have designed passive filters to maximize transformer’s loading capacity under non-sinusoidal conditions, while taking into account conventional harmonic distortion and power factor constraints. In this thesis study, firstly, the effects of basic capacitive compensator and practically designed C-type passive filters on transformer’s loading capacity and harmonic distortion levels are analyzed. Secondly, the sensitivity and the iteration numbers of various heuristic optimization methods are comparatively analyzed for the solution of the optimal C-type filter design problem, which aims to maximize the transformer’s loading capacity. Finally, the performance of the optimal filter designs are tested under the variations of the source and load side parameters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectC Tipi Pasif Filtre
dc.subjectHarmonikler
dc.subjectTransformatör Yüklenme Kapasitesi
dc.subjectSinüzoidal Olmayan Şartlar
dc.subjectC-Type Passive Filter
dc.subjectHarmonics
dc.subjectTransformer’s Loading Capacity
dc.subjectNon-Sinusoidal Conditions
dc.titleSinüzoidal olmayan şartlarda transformatör yüklenme kapasitesini maksimize etmek için pasif harmonik filtre tasarımıen_US
dc.title.alternativeDesign of passive harmonic filter for maximization of transformator loading capacity under non-sinusoidal conditions
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record