Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇankaya, Serkan
dc.contributor.authorDurak, Gürhan
dc.contributor.authorYünkül, Eyüp
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3587
dc.descriptionÇankaya, Serkan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada robotlarla programla eğitimi alan öğrencilerin başarılarının ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada yaratıcı problem çözme testi, robotlar programlamaya yönelik uygulamalı performans değerlendirme sınavı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Yaratıcı problem çözme becerileri testi OECD tarafından yapılan PISA 2012 sınavından alınmıştır. Çalışmaya 9 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Uygulama sürecinde ilk olarak öğrencilerin yaratıcı problem çözme testini doldurmaları istenmiştir. Yaratıcı problem çözme testi, çevrimiçi bir ortamda etkileşimli simülasyonlar ve bu simülasyonlara yönelik sorulardan oluşmaktadır. Daha sonra öğrencilere bir hafta boyunca robotlarla programlama eğitimi verilmiştir. Programlama eğitimi sonunda eğitim ile ilgili performans değerlendirme sınavı yapılmıştır. Son olarak ise hazırlanan bir görüşme formu ile öğrencilerin gerçekleştirilen etkinlik hakkındaki görüşlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak öğrencilerin uygulamalı performans değerlendirme sınav sonuçları incelendiğinde almış oldukları eğitimin yararlı söylenebilir. Yapılan korelasyon testi sonucunda öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri ile performans puanları arasındaki pozitif yönde, anlamlı ve orta düzey bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Görüşme sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde ise öğrencilerin genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları, yapılan eğitimin güdüleyici, eğlenceli ve programlama öğrenmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe present study aimed to determine the success and views of students receiving education on programming with robots. In the study, which was carried out with the mixed research method, the data were collected via a creative problem-solving test, applied performance evaluation test for programming with robots, a semi-structured interview form. The creative problem-solving skills test was taken from PISA 2012 conducted by OECD. The study was carried out with 9 secondary school students. In the application process, first, the students were asked to fill in the creative problem-solving test. The creative problem-solving test included interactive simulations in online environment and questions regarding these simulations. Following this, the students were given education on programming with robots for one week. At the end of this education, a performance evaluation test regarding this education was given. Lastly, an interview form was used to determine the students' views about the activity carried out. Consequently, depending on the results of the applied performance evaluation test, the education could be said to be beneficial. As a result of the correlation test conducted, a moderate level of positive significant relationship was found between the students' creative problemsolving skills and their performance scores. When the students' responses to the interview questions were examined, it was revealed that the students generally had positive attitudes and that the education given was motivating and entertaining and contributed to their learning of programming.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectPisa 2012en_US
dc.subjectEducation on Programmingen_US
dc.subjectRobotsen_US
dc.subjectCreative Problem-Solving Skillsen_US
dc.titleRobotlarla programlama eğitimi: öğrencilerin deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeEducation on programming with robots: examining students' experiences and viewsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Online Journal of Qualitative Inquiryen_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage428en_US
dc.identifier.endpage442en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record