Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAnık, Mehmet
dc.contributor.authorBarlin, Rabia
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:09Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3608
dc.descriptionAnık, Mehmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çocuk gelinler konusunda dünya ortalamasının üstünde bir orana sahip olan Türkiye'de, bu sosyal sorunun öncelikle farklı yönleriyle anlaşılmasına yönelik bilimsel katkıda bulunmak ve akabinde de çözümüne yönelik çeşitli önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. 2016 verilerine göre, çocuk gelinler açısından Türkiye ortalamasının üstünde bir orana sahip olan Balıkesir'in araştırma evrenini oluşturduğu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak, 22 kadın katılımcı ile görüşülmüş, bu görüşmelerde elde edilen veriler tasniflenerek analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca ikincil nicel veriden de yararlanılmıştır. Yapılan görüşmelerde, çocuk gelin sorununun sadece aile zoruyla yapılan evlilikler üzerinden ortaya çıkmadığı, küçük yaştaki kız çocuklarının, ailelerinden kaçarak bu tür evlilikler yapmalarının da bu sorunun ortaya çıkmasında etkili olduğu görülmüştür. Çok boyutlu bu sosyal sorunla mücadele de çok yönlü sürdürülmek durumundadır. Bu konuda öncelikli yapılması gereken, bu konudaki ilgili devlet birimleri, yerel yönetimler ve STK'lar arasında bir koordinasyon sağlamaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is primarily aimed to make a scientific contribution to the understanding of child brides problem with different aspects in Turkey having a place above the World average in terms of this social problem, and then to make various suggestions for solutions. Balıkesir that has a place above the average in terms of child brides in 2016 census data is chosen as research universe, using in-depth interview from qualitative research techniques, 22 female participants were interviewed, and the data obtained in these interviews was classified and analysed. Secondary quantitative data is also used in the study. In the interviews, it is seen that the problem of child brides does not only come out the marriages made by the family force, but also the presence of girl children escaping from their family, and getting married is effective in this social problem. The struggle against this multidimensional social problem must also be multifaceted. In this regard, firstly, it is necessary to provide coordination between relevant government departments, local governments and NGOs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectÇocuk Gelinen_US
dc.subjectÇocuk Evliliklerien_US
dc.subjectÇocuk Haklarıen_US
dc.subjectAile İçi Şiddeten_US
dc.subjectCinsel İstismaren_US
dc.subjectChild Brideen_US
dc.subjectChild Marriagesen_US
dc.subjectChild Rightsen_US
dc.subjectDomestic Violenceen_US
dc.subjectSexual Assaulten_US
dc.titleTürkiye'de çocuk gelinler sorunu: Balıkesir örneğien_US
dc.title.alternativeThe problem of child brides in Turkey: Balıkesir exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1827en_US
dc.identifier.endpage1841en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record