Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaradaş, Ayşe
dc.contributor.authorKaynak, Serap
dc.contributor.authorDuran, Songül
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:10Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3620
dc.descriptionKaradaş, Ayşe (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin olumsuz otomatik düşüncelerinin bazı demografik değişkenler ve akademik başarıları ile ilişkisini incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Aralık 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan toplam 310 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama amacıyla, bireylerin sosyo-demografik bilgilerini, akademik başarıyla ilgili düşüncelerini saptamaya yönelik 13 sorudan oluşan veri toplama formu ve 30 soruluk "Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği (OODÖ)" kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırma sonucunda öğrencilerin mezun oldukları okul, yaşadıkları yer, anne-baba eğitim durumu/mesleği ile otomatik düşünceler ölçeğinden alınan puanlar arasında fark olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin akademik başarı durumu ile otomatik düşünce toplam puanları arasında negatif yönde korelasyon olduğu saptanmıştır. OODÖ' nin "Kendine Yönelik Olumsuz Düşünceler" ve "Şaşkınlık Kaçmaya yönelik düşünceler'' alt ölçekleri ile akademik başarı puanları arasında negatif yönde önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen verilere göre, hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı ile olumsuz otomatik düşünme arasında önemli bir ilişki olduğu bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin başarılarını ve motivasyonlarını etkileyen bu tür psikososyal faktörlerin araştırılarak eğitim sürecinde gerekli desteklerin sağlanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship of negative automatic thoughts of nursing students between some demographic variables and academic achievement. METHODS: This study was conducted between the dates December 2015 and February 2016 with totally 310 students that study in the Nursing Department of Balıkesir University Health High School. Data collection form and "Negative Automatic Thoughts Questionnaire (NATQ)" were used to collect data for determining the reference to academic success and socio-demographic information of individuals. RESULTS: It showed no difference between the scores obtained from Automatic Thoughts Scale and alma mater, place of residence, educational or vocational status of parents. It was determined that there was a negative correlation between total scores of students' academic achievement and negative automatic thoughts. It was found that there was a negative correlation between the scores of Self Oriented Negative thoughts and Astonishment Thoughts for Escape" subscales of Negative Automatic Thoughts Scale DISCUSSION and CONCLUSION: According to the data obtained from this study, it was found that there was a significant relationship between negative automatic thinking and academic achievement in nursing students. It is recommended to search these type of psychosocial factors affecting Nursing Students' success and motivation and to provide necessary support during the education period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectOtomatik Düşünceleren_US
dc.subjectAkademik Başarıen_US
dc.subjectHemşirelik Öğrencileren_US
dc.subjectAutomatic Thoughtsen_US
dc.subjectAcademic Achievementen_US
dc.subjectNursing Studentsen_US
dc.titleHemşirelik öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünceleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between automatic thoughts and academic achievement of nursing studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage30en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record