Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaramete, Ayşen
dc.contributor.authorKorkusuz, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:51Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:51Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012en
dc.identifier.citationKorkusuz, Mehmet Emin. Elektrogame eğitsel oyununun tasarlanıp geliştirilerek basit elektrik devreleri konusunda bilişsel ve duyuşsal değişkenlere etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/366
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 9. sınıf fizik dersi "Basit Elektrik Devreleri" konusunu içeren Devasa Çok Kullanıcılı Çevrim İçi Rol Yapma Oyunu (MMORPG - Massively Multiplayer Online Role Playing Game) türünde bir eğitsel oyun geliştirilmesi ve geliştirilen oyunun öğrencilerin bilgisayar tutumuna, fizik tutumuna, fizik başarısına etkisinin incelenmesi ve öğrencilerin oyun hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. elektroGame adı verilen bu eğitsel oyunun geliştirilmesi esnasında Kiili (2005) Deneyimsel Oyun Modeli temel alınmıştır. Açık kaynak kodlu MMORPG türü oyunlar incelenmiş, basit elektrik devreleri konusunun öğrenme hedefleri belirlenmiş ve tema oluşturulmuştur. "Mücadele", "oyunsallık" ve "oynanabilirlik" bileşenleri göz önüne alınarak oyuncuların (öğrencilerin) kendilerine verilen görevleri yerine getirirken yaratıcı fikirler üretip çözüme ulaşmaları amaçlanmıştır. Devreleri analiz ederek çözümün doğruluğunu kontrol eden bir simülatör hazırlanarak eğitsel oyuna entegre edilmiştir. Oyun hakkında genel bilgilerin bulunduğu, oyuncuların iletişiminin sağlandığı ve başarı derecelerine göre sıralandığı bir web sitesi oluşturulmuştur. Ayrıca, bu web sitesine blog ve wiki eklenerek oyun geliştiricileri için de bir paylaşım ortamı oluşturulmuştur. Çalışma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma-yöntem ile yürütülmüştür. Nicel araştırma yöntemi olarak yarı deneysel desenlerden kontrol gruplu ön-test son-test deney modeli kullanılmıştır. Katılımcılar olarak Balıkesir ilinden bir Anadolu Lisesi ile bir Meslek Lisesi seçilmiş ve bu okullardan ikişer sınıf rastgele deney ve kontrol grubu olarak alınmıştır. Uygulama sonunda, deney grubundan rastgele seçilmiş sekiz öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. elektroGame'i oynayan öğrencilerin fizik ve bilgisayar tutumlarında anlamlı bir değişim görülmemiştir. Oyundaki başarı seviyesiyle fizik başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış ancak oyundaki başarı seviyesiyle kavramsal anlama düzeyi ve emin olma düzeyi arasında anlamlı ve pozitif yönde orta düzeyli ilişki bulunmuştur. Ayrıca oyundaki başarı seviyesi cinsiyet faktörü açısından erkek oyuncular lehine çıkmıştır. Öğrencilerin çoğu elektroGame ortamında bulunmaktan keyif aldıklarını ancak grafiklerin iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to develop a "MMORPG - Massively Multiplayer Online Role Playing Game)" including "Basic Electrical Circuit" that is a course topic for 9th grade physics lesson and to analyse the effects of the game on students' attitudes to computer and physics and success on physics, and is to ascertain student's opinions on the game. "Experiential Game Model" (Kiili, 2005) was predicated on the development of this educational game named as elektroGame. The games with open source codes such as MMORPG were examined; the learning objectives of the basic electrical circuit topic were determined and the theme was finalized. By considering the "challenge", "gamefulness" and "playability" components, it was aimed that players (students) can come up with creative thinking and reach a solution while fulfilling the duties given to them. The simulator checking the accuracy of the solution by analysing the circuits was formed and integrated to the game. A web site that presents information about the game, that provides the contact among players and that sorts them by their success was built. A blog and wiki were attached to the site so that a sharing environment for developers can be created. The study was carried out with mixed-method including both quantitative and qualitative methods. Of quasi-experimental patterns, pretest-posttest design with control group was used as the quantitative research method. As for the sample, an Anatolian High School and a Medical Vocational High School were selected and two for each class from these schools were randomly taken to be experimental and control group. After the experiment, eight students, were applied semi-structed interview. In the study, a statistically significant relationship between the degree of game success and physics success was not reached but it was observed that there was a positive and significant relationship at the middle level between the degree of game success and the level of conceptual understanding or the level of sureness. Regarding the gender factor, the degree of game success gives result in favour of male players. Most of the students stated that they had enjoyed being in the elektroGame platform however the design of the game needed to be improved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMMORPG
dc.subjectBasit Elektrik Devreleri
dc.subjectBilgisayar Destekli Eğitim
dc.subjectEğitsel Bilgisayar Oyunu
dc.subjectÇevrim İçi Oyun
dc.subjectSimple Electrical Circuits
dc.subjectComputer Aided Education
dc.subjectEducational Computer Game
dc.subjectOnline Games
dc.titleElektrogame eğitsel oyununun tasarlanıp geliştirilerek basit elektrik devreleri konusunda bilişsel ve duyuşsal değişkenlere etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeDesign and development of the educational game named 'electrogame' and analysis of its effect on the cognitive and affective variables regarding the topic of simple electrical circuitsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record