Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUçak, Sefer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:13Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3694
dc.descriptionUçak, Sefer (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme için yetersiz kaynaklarından dolayı ithalat yapmak zorundadırlar. İthalat hacmindeki artışlar da cari açıklara neden olmaktadır. Özellikle enerjide ve aramalında dışa bağımlı ülkelerin ithalatları artış göstermektedir. Ekonomik büyüme için, ihracat artışı sektörel bazda değişmekle birlikte ancak belli miktarda aramalı ve hammadde ithalatı ile mümkün olabilmektedir. Türkçesinde sorun var Bu nedenle artan cari açıklar çeşitli makroekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de ekonomik büyüme ve cari denge (cari denge/GSYH) ilişkisi, 1980-2015 dönemi için; VAR modeli analizi, Granger nedensellik, etki-tepki ve varyans ayrıştırması ile yapılmıştır. Granger nedensellik testinde reel GSYH'dan cari dengeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuşturen_US
dc.description.abstractDeveloping countries are obliged to import because of insufficient resources for economic growth. The increase in the volume of imports is causing the current account deficit. Imports are on the rise particularly in those countries that are dependent on foreign energy and intermediate goods. For economic growth, although it varies by sector, in only possible with the import of raw materials and if an increase in exports is promoted to a certain amount. Türkçesi de sorunlu olduğu için bana en anlamlı gelen şekilde yeniden düzenledim. Yazara tekrar gösterip onay alabilir miyiz? Thus the growing current account constitutes a negative impact on various macroeconomic indicators. In this study, the relationship between economic growth and the current account balance (current balance/GDP) in Turkey between 1980-2015 has been analyzed using the VAR model, with Granger causality, Unidirectional causality from real GDP to current account balance was found as a result of Granger causality testen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectCari Dengeen_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectGranger Nedenselliken_US
dc.subjectCurrent Account Balanceen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectGranger Causalityen_US
dc.titleCari denge ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye analizien_US
dc.title.alternativeThe relationship between current account balance and economic growth: the analyses of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSındırgı Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record