Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBiçen, Ömer Faruk
dc.contributor.authorSezgin, Hasan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:14Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-029x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3698
dc.descriptionBiçen, Ömer Faruk (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2005-2015 döneminde Borsa İstanbul-Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait finansal oranlar ile firma değeri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, Net Kar Büyüme Oranı, Net Satış Büyüme Oranı, Özsermaye Büyüme Oranı, Uzun Vadeli Borç Büyüme Oranı, Stok Devir Hızı, Özsermaye/Maddi Duran Varlıklar Oranı, Özsermaye Karlılığı, Fiyat Kazanç Oranı, Hisse Başına Kar, Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı ile 2008 Krizi ve 2013 Siyasi Olaylarını ifade eden kukla değişken, analiz kapsamında oluşturulan modellerde açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak, açıklanan değişken ise Borsa İstanbul tarafından Nisan ayının son gününde sunulan hisse kapanış fiyatı verilerinden oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular, Net Satış Büyüme Oranı, Hisse Başına Kar ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranının firma değerini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Uzun Vadeli Borç Büyüme Oranı ile 2008 yılına ait küresel kriz kukla değişkeni ise firma değerini negatif yönde etkilemektediren_US
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to investigate the relationship between financial ratios incidental to Borsa İstanbul-Information Sector Firm and the firm value in 2005-2015 period. In the paper using annual data, Net Profit Growth Rate, Net Sales Growth Rate, Equity Growth Rate, Long-Term Growth Rate, Stock Turnover, Equity/Real Assets Rate, Profit Capital Ratio, Price-Earning Ratio, Profit per Share, Market Value/Book Value Rate and Dummy for 2008 Crisis and Political Events in 2013 are used as a explanatory variable in the model that set up within the analysis. Additively, Explained variable is generated with referance tos hare final quotation data submitted by Borsa İstanbul on the last day of April. The results show that Net Sales Growth Rate, Profit per Share and Market Value/Book Value Rate affect firm value positively. But, Long-Term Debt Growth Rate and Dummy for 2008 Crisis affect firm value negativelyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectFirma Değerien_US
dc.subjectBorsa İstanbul-Bilişim Sektörüen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectPrais-Winsten Regresyon Modelien_US
dc.subjectFirm Valueen_US
dc.subjectBorsa İstanbul-Information Sectoren_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.subjectPrais-Winsten Regression Modelen_US
dc.titleFinansal oranların firma değeri üzerindeki etkileri: Borsa İstanbul bilişim sektörüne yönelik bir panel veri analizien_US
dc.title.alternativeThe effects of financial ratios on firm value: a panel data analysis for Borsa İstanbul it sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record