Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurukan, Şaziye
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3717
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı,Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin anadil olmakla birlikte alan dersi olmamasından ötürü Türk Dili dersine karşı tutumlarının belirlenmesidir. Öğrencilerin Türk Dili dersine karşı tutumlarının demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık taşıyıp taşımadığını ortaya koymak da araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören ve zorunlu Türk Dili dersini alan 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada birincil veri toplama yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Türk Dili Tutum Ölçeğinin kullanıldığı anket verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlardan (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ise iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarında tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. 186 öğrenci üzerinde yürütülen araştırma sonuçları tartışılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türk Dili Tutum Ölçeğinde yer alan ifadelere yönelik öğrenci yanıtları cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde, 29 ifadenin 17 tanesinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05 ve p<0,01). Ayrıca diğer demografik değişkenlerden; yaş ve anne eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamış, okudukları bölüm değişkenine göre 29 ifadenin 2 tanesinde, baba eğitim durumu değişkenine göre 29 ifadenin 1 tanesinde, anne meslek durumu değişkenine göre 29 ifadenin 4 tanesinde, baba meslek durumu değişkenine göre 29 ifadenin 4 tanesinde ve ailenin Türk Dili dersini önemli bir ders olarak görme değişkenine göre ise 29 ifadenin 6 tanesinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05)en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to find out the attitudes of physical education and sport students at Balıkesir University towards the Turkish language course as it is not a major area course but the mother tongue of the students. Moreover, the other aim of this study is to identify whether there is a significant difference on the attitudes of physical education and sport students towards the Turkish language course in terms of demographic variables. The population of the study consisted of freshmen who take the compulsory Turkish language course at Balıkesir University in School of Physical Education and Sports. A Turkish language attitude scale has been used as a data collection instrument in the study. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) have been used for the analysis of data for Turkish language attitude scale. T-test has been conducted in order to find out the difference between two groups, and one way ANOVA test has been used in more than two groups for the comparison of data between groups. According to research results which have been obtained from 186 students; a significant difference has been identified in 17 items out of 29 with regard to gender variable from the scale (p<0,05 ve p<0,01). Moreover, there has been no significant difference with regard to variables such as age and educational status of the mother. However, significant differences have been identified in 2 items out of 29 with regard to the department they study at, in 1 item out of 29 with regard to educational status of the father, in 4 items out of 29 with regard to the mother’s profession, in 4 items out of 29 with regard to the father’s profession and in 6 items out of 29 with regard to the variable of the importance of the Turkish language course for the family (p<0,05)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAnadilen_US
dc.subjectTürk Dilien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectMother Tongueen_US
dc.subjectThe Turkish Languageen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleBeden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin türk dili dersine karşı tutumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe analysis of physical education and sports students’ attitudes towards the turkish language course in terms of demographic variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentTürk Dili Bölümüen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage289en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record