Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorÇoban, Mehmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3724
dc.descriptionÇoban, Mehmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel bankalar arasında liderlik uygulamaları açısından farklılıkların belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada liderlik uygulamaları bilgilendirici, babacan, demokratik, danışmacı, otokratik ve liberal liderlik tipleri kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın evrenini Balıkesir ilinin Bandırma ve Erdek ilçelerinde faaliyet gösteren 25 kamu ve özel banka şubesinin 316 çalışanı oluşturmaktadır. Örneklem evreni temsil edebilecek tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmesi sonucu belirlenen 123 çalışandan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak liderlik tiplerini ölçmeye yönelik karma olarak Yılmaz (2011) tarafından düzenlenen 29 maddeden ve altı boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Kamu ve özel bankalarda uygulanan liderlik tiplerinde farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla bağımsız örnekler t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda otokratik liderlik haricinde diğer liderlik tiplerinde kamu ve özel bankalar arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmış olup otokratik liderlik tipinin kamu bankalarında özel bankalara nazaran daha fazla uygulandığı görülmüştür. Ayrıca hem kamu hem de özel bankalarda, babacan ve liberal liderlik tiplerinin çok fazla uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study's scope, the main goal of this study is to find out the differences between public and private banks' leadership practices. Leadership styles are analyzed as informational leadership, humanistic leadership, democratic leadership, inquiry leadership, autocratic leadership, laissez-faire leadership. The data set of the study is 25 public and private banks' 316 workers situated in Bandırma and Erdek. The sample are 123 workers which are working in private and public banks. The survey has 29 items and 6 factors and taken from the study of Yılmaz(2011). Independent samples t-test was used for determining the differences between leadership styles which are applied in public and private banks. There is no differences found in leadership styles except autocratic leadership style. It is found that autocratic leadership style more common in public banks. It is also found that humanistic and laissezfaire leadership styles were not used commonly in both private and public banks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectLiderlik Tiplerien_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectKamu Bankasıen_US
dc.subjectÖzel Bankaen_US
dc.subjectLeadership Typesen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectPublic Banken_US
dc.subjectPrivate Banken_US
dc.titleKamu ve özel bankalarda uygulanan liderlik tarzlarının kıyaslanması üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on comparing leadership styles applied in public and private bankingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue52en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record