Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlpay, Yeşim
dc.contributor.authorAğalar, Canan
dc.contributor.authorKarabıçak, Nilgün
dc.contributor.authorKılıç, Dilek
dc.contributor.authorKaygusuz, Sedat
dc.contributor.authorAyaşlıoğlu, Ergin
dc.contributor.authorEsen, Berrin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:17Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3742
dc.descriptionAlpay, Yeşim (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractCandida türleri, dünya çapında hastane kaynaklı enfeksiyonların önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Başlıca virülans faktörleri; biyofilm oluşumu, fosfolipaz ve asit proteaz üretimidir. Biyofilm üretimi türleri Candida'lar için önem taşımaktadır ve antifungal direnç ile ilişkilidir. Çalışmada; nonalbicans Candida'lar ve C. albicans türlerinde biofilm oluşumu araştırılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya, klinik örneklerden izole edilen 53 Candida suşu alındı. 37°C'de 48-72 saat inkübasyon sonrası sabouraud dekstroz agarda (SDA) saf olarak üretilen kolonilerin tiplendirilmesinde; mikroskopik değerlendirme, germ tüp testi, ve API ID 32C (bio Mérieux, Fransa) kullanıldı. Tüm şuslarda biyofilm üretimi araştırıldı. Biyofilm varlığı tespiti için glukozlu triptik soy broth (modifiye tüp adherens yöntemi) kullanıldı. BULGULAR: Elli üç Candida suşunun 34'ü (%64,1) C. albicans, 11'i (%20,7) C. parapsilosis, 4'ü (%7,5) C. kefyr, 3'ü (%5,6) C. tropicalis ve 1'i (%1,8) C. glabrata olarak saptandı. Tüm suşlar değerlendirildiğinde; biyofilm oluşumu % 47,2 olarak saptandı. Albicans türü Candida'larda %38,2 oranında, non-albicans Candida'larda ise %63,1 oranında biyofilm oluşumu gözlendi. C albicans suşlarının %38,2'inde (13), C parapsilosis suşlarınn %63,6'sinde (7), C. kefyr suşlarının %50'sinde (2), C. tropicalis suşlarının %66,6'sinde (2) ve bir C glabrata (1) suşunda biyofilm üretimi tespit edildi. Biyofilm pozitifliği gösteren suşların; %96'sının, servis ve yoğun bakımlarda yatmakta olan ve uzun süreli antibiyotik tedavisi alan hastalardan izole edildiği gözlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğada mikrobiyal büyümede ve klinik enfeksiyonların gelişmesinde biyofilm oluşumu büyük önem taşımakta olup, mikroorganizmayı konak savunmasından ve antimikrobiyallerden korumaktadır. İlişkili mikroorganizmalarda antimikrobiyal direnç yüksektir. Son yıllarda invazif uygulamaların artışı ile fungal patojenler için risk artışı da söz konusudur. Nonalbicans kandidemilerin artışı ve biyofilm oluşumu artan antifungal dirence neden olmaktadır. Etken profili ve antimikrobiyal duyarlılıkta epidemiyolojik değişimler göz önüne alındığında Candida suşları da dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Etken dağılımı, biyofilm oluşumu, antifungal duyarlılık durumlarının bilinmesi, uygun tedavinin belirlenmesi, lokal verilerin ışığında ampirik tedavi seçimlerinin doğru yapılması ve sonuçlar açısından yararlı olacaktır.en_US
dc.description.abstractCandida species are one of the important causes of hospital-acquired infections worldwide. Major virulence factors are; biofilm formation, phospholipase and acid protease production. Biofilm production are important for Candida species and associated with antifungal resistance. In the study; Biofilm formation in nonalbicans Candida and C. Albicans species was investigated. MATERIAL and METHOD: Fiftythree Candida species isolated from clinical specimens. Typing of purely produced colonies on sabouraud dextrose agar (SDA) after 48-72 hours incubation at 37° C; microscopic evaluation, germ tube test, and API ID 32C (bio Mérieux, France) were used. In all cases, biofilm production was investigated. Glucose tryptic soy broth (modified tube adherens method) was used to detect biofilm presence. RESULTS: Biofilm formation was observed in 38.2% of albicans Candida species and 63.1% in non-albicans Candida species. Of the thirty three candida species, 34 (64.1%) were C. albicans, 11 (20.7%) were C. parapsilosis, 4 (7.5%) were C. kefyr, 5,6) C. Tropicalis and 1 (1.8%) C. Glabrata were detected. When all species are evaluated; biofilm formation was found to be 47.2%. Biofilm production in C. Albicans 38.2% (13), in C. parapsilosis 63.6% (7), in C. kefyr 50% (2), in C. glabrata (1) was detected. Species showing biofilm positivity; 96% were isolated from patients receiving long-term antibiotic therapy in the service and intensive care unit. DISCUSSION and CONCLUSION: Biofilm formation is very important factor in microbial growth and in the development of clinical infections. It protects the microorganism from host defense and antimicrobials. Antimicrobial resistance is high in bacteria producing biofilms. In recent years, the risk for fungal pathogens has increased within invasive procedures. Non-albicans candidiasis and biofilm formation associated antifungal resistance. Considering the epidemiological changes in the efficacy profile and antimicrobial susceptibility, Candida species should also be evaluated carefully. Distribution of microorganism, biofilm formation, knowledge of antifungal susceptibility, local datas will be useful choices of empirical appropriate treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectBiofilmen_US
dc.subjectCandidaen_US
dc.subjectNon-Albicans Candidaen_US
dc.titleKlinik örneklerden elde edilen albicans ve non-albicans candida türlerinde biyofilm oluşumunun araştırılması ve türlere göre dağılımıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of biofilm formation in albicans and non-albicans candida species obtained from clinical specimens and distribution by speciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record