Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBorum, Ayşe Ebru
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-0248
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3778
dc.description.abstractBu çalışma Güney Marmara Bölgesi'nde Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'deki arıcıların genel özelliklerini belirlemek için yapılmıştır. Seksen arıcıya anket soruları yöneltilmiştir. Çalışmada arıcıların elde ettiği ürünler, kaç yıldır arıcılık yaptıkları, eğitim düzeyleri, yaş, hastalıkları tanıma, antibiyotik kullanma bilgileri gibi sorular yöneltilmiştir. Arıcılara 16 soru sorulmuştur. Arıcıların %71,25'inin 40 yaş ve üzeri olduğu, %11,25'inin üniversite öğrenimine sahip olduğu, %41,25'inin 10 yıl üzeri arıcılık yaptığı,%83,75'inin ek iş ve hobi olarak yapıldığı, 100 ve üzeri kovan sayısına sahip olanların %23,75 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca %83,75'inin birlik ve dernek üyesi olduğu, %100'ünün bal üretimi yaptığı, %69'unun ana arıyı ticari üreticiden aldığı,%88,75'inin bal pazarlamasını kendi yaptığı, arıcıların %100'ü varroa'yı, %90'ı yavru çürüklüklerini, %95'i kireç hastalığını, %15'i taş hastalığını tanıyabildiklerini belirtmişlerdir. Arıcıların %100'ü varroa, %77,5'i yavru çürüklüğü, %83,75'i kireç hastalığı, %2,5 taş hastalığına sıklıkla rastladıklarını belirtmişlerdir. Arıcılar kayıplarının %80'inin hastalıklar, %12,5'inin zirai ilaç ve %7,5'inin açlıktan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Elde edilen verilere göre Güney Marmara Bölgesi arıcılığının genel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the general characteristics of beekeepers in Yalova, Bilecik, Bursa and Balıkesir district of Southern Marmara Region. Questions were asked to 80 beekepeers.In the study, questions such as the products obtained by the beekeepers, how many years they have been beeing, education levels, age, diagnosis of diseases, information about antibiotics using have been asked. Sixteen questions have been asked. It was found that 71,25% of the beekeepers were over 40 years old, 11,25% had university education, 41,25% had beekeeping over 10 years, 83,75% were made as additional work and hobbies, 100% and 23,75%. In addition, 83,75% are union and association members, 100% are honey producers, 69% are main producers from commercial producers, 88,75% own honey marketing, 100% of beekeepers are Varroa, 90% Of them were able to recognize rot fungi, 95% of chalkbrood, and 15% of stonebrood. They stated that 100% of the beekeepers were found in varroa, 77,5% of them were foulbrood, 83,75% were found to have chalkbrood and 2,5% stonebrood. Investigators have reported that 80% of the losses are caused by diseases, 12,5% by pesticides and 7,5% by hunger. According to the obtained data, the general characteristics of the Southern Marmara Region beekeeping were tried to determineen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectArıcıen_US
dc.subjectGüney Marmara Bölgesien_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.subjectBeekeeperen_US
dc.subjectSouthern Marmara Regionen_US
dc.titleGüney Marmara Bölgesi 'nde arıcılık anket çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA study of beekeeping survey in Southern Marmara Region of Turkey (extended abstract in english can be found at the end of the article)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Arıcılık Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record