Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Turgay
dc.contributor.authorKoşum, Nedim
dc.contributor.authorEngindeniz, Sait
dc.contributor.authorSavran, A. Ferhan
dc.contributor.authorAktürk, Duygu
dc.contributor.authorKesenkaş, Harun
dc.contributor.authorUzmay, Ayşe
dc.contributor.authorGökmen, Mukadderat
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1018-8851
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3780
dc.descriptionGökmen, Mukadderat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerde sürü yönetimi (bakım-besleme-sağlık koruma) uygulamaları bakımından bir durum tespiti yapmaktır. Araştırma verileri, tabakalı (oransal) tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 234 işletmeden elde edilmiştir. İşletmeler, 75 baş ve daha az hayvanı olan (1.grup), 76-150 baş hayvanı olan (2.grup) ve 151 baş ve daha fazla hayvanı olan (3.grup) şeklinde gruplandırılmıştır. İller bazında Çanakkale, keçi varlığında ilk sırayı almakta, bunu Balıkesir ili izlemektedir. Keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerin çoğunlukla yerleşik sisteme sahip olduğu, küçük işletmelerde göçer ya da yarı-göçer sistemin az da olsa devam ettiği söylenebilir. İşletmelerde baskın teke katım şekli serbest aşım şeklindedir. Elde aşım yapan işletme sayısı çok azdır. Tekelerin sürüde kalma süresi ortalama 10.11 aydır. İşletmelerin %55.13'ünde doğum için bir hazırlık yapılmakta ve %58.55'inde doğum bölmesi bulunmaktadır. İşletmelerin %55.13'ünde oğlakların sütten kesim ağırlığına ait bir kayıt yoktur. İşletmeler, damızlık gereksinimlerini öncelikle kendi sürülerinden sağlamaktadır. Keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yetiştirici lehine kısa ve orta vadede alınacak teknik-ekonomik kararların ülkemizde bu üretim dalının gelişmesine önemli katkılar yapacağı beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine herd managemet practices of goat farming in the provinces of Izmir, Canakkale and Balikesir. Data has been collected by survey from 234 goat farms through stratified (proportional) random sampling. Goat farms were grouped farms with 75 goats and less (Group 1), second group consists of farms with 76-150 goats (Group 2) while third group consists of farms with 151 goats and more (Group 3). Based on the provinces, Canakkale is the first place in goat number, followed by Balikesir province. It can be said that all of the goat farms have a settelement in system and that small goat farms have a nomadic or semi-nomadic system. Buck introduce in to herd in farms is free mating. Number of handled mating farms is very low. Average period of staying for bucks in herds is 10.11 months. 55.13% of goat farms are making preparations for parturuion. At 55.13% of the goat farms, there is no record of the weight weight. 58.55% of goat breeders have a kidding pen. Goat farms provide breeding requirements primarily from own herds. In order to develop goat husbandry, it is expected that the technical and economic decisions to be taken in short and medium term for goat breeders will make important contributions to the development of this production branch in our country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectKeçi İşletmelerien_US
dc.subjectSürü Yönetimien_US
dc.subjectAşımen_US
dc.subjectOğlaklamaen_US
dc.subjectYavru Büyütmeen_US
dc.subjectGoat Farmsen_US
dc.subjectFlock managementen_US
dc.subjectMatingen_US
dc.subjectKiddingen_US
dc.subjectRearingen_US
dc.titleİzmir, Çanakkale ve Balıkesir illeri keçi işletmelerinde sürü yönetim uygulamaları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on herd management practices of goat farms in Izmir, Canakkale and Balikesir provincesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume54en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage341en_US
dc.identifier.endpage349en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record