Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Serap
dc.contributor.authorAlan, Ümran
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:52Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationAlan, Ümran. Bor bileşik ve minerallerinin antioksidan enzim aktivitelerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/384
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, bor madenlerinde çalışan (deney grubu) ve bor madenlerinden uzak bölgelerde yaşayan sağlıklı bireylerin (kontrol grubu) kanlarındaki antioksidan enzim aktivitelerini(katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon-s-transferaz, glutatyon redüktaz glutatyon peroksidaz ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz) ve bor miktarlarını belirlemek; ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine bazı borbileşik ve minerallerinin(bor oksit, borik asit, üleksit, kolemanit, sodyum tetraborat, sodyum tetraborat dekahidrat ve sodyum perborat tetrahidrat) etkilerini araştırmaktır. Antioksidan enzim aktivitesi spektrofotometrik, ve bor miktarı ise ICP ile belirlenmiştir. Bor bileşik ve mineralleri, katalaz hariç diğer tüm enzimler (P>0,05) için aktivatör ya da inhibitör etkisi göstermemiştir. Ancak, in vitro şartlarda insan eritrositlerinden elde edilen katalaz aktivitesi üzerine sodyum perborat tetrahidrat (P<0,05) aktivatör etkisi göstermiştir. Kontrol ve deney gruplarının enzim aktiviteleri karşılaştırıldığında her iki grubun da antioksidan enzim aktivitelerinin birbirine oldukça yakın olduğu bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, bora maruz kalan işçilerin kanındaki bor konsantrasyonun biraz yüksek olduğu, ancak istatistiksel olarak bu farklılığın anlamlı olmadığı (P>0,05) bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study have been determined the antioxidant enzyme activity such as catalase, superoxide dismutase, glutathione-s-transferase, glutathione reductase, glutathione peroxidase and glucose-6-phosphate dehydrogenase, and boron amount in their bloods of individuals working on boron mines (experimental group) and those of healthy individuals living in remote areas (control group) from boron mines, and investigated the effects of some boron compunds and minerals such as boron oxide, boric acid, ulexite, colemanite, sodium tetraborate, sodium tetraborate decahydrate and sodium perborate tetrahydrate, on the antioxidant enzyme activity. Antioxidant enzyme activity was determined spectrophotometric, and boron amount by ICP. Boron compounds and minerals showed the effect of neither activator nor inhibitor for all enzymes (P>0,05) studied except for catalase. However, the sodium perborate tetrahydrate on catalase activity (P<0,05) from human erythrocytes as in vitro had an activator effect. Comparing with enzyme activity of the control and the experimental groups, it was found to be quite close to each other of antioxidant enzyme activities of both groups. According to the results, it was found that the concentration of boron in the blood of workers exposed to boron is a little high, but this difference was statistically not significant(P> 0,05).en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalıĢması Ulusal Bor AraĢtırma Enstitüsü (BOREN) tarafından 2011.Ç0269 nolu proje ile desteklenmiĢtir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBor Bileşikleri ve Mineralleri
dc.subjectAntioksidan Enzimler
dc.subjectKan Bor Konsantrasyonu
dc.subjectBoron Compounds and Minerals
dc.subjectAntioxidant Enzymes
dc.subjectBlood Boron Concentration
dc.titleBor bileşik ve minerallerinin antioksidan enzim aktivitelerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effect of boron compouns and minerals on antioxidant enzyme activitiesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record