Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBolat, Tamer
dc.contributor.authorBolat, Oya İnci
dc.contributor.authorYüksel, Murad
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:25Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3851
dc.descriptionBolat, Tamer (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve bu ilişkide örgüt kültürünün düzenleyici etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemi Eskişehir'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası ile Balıkesir'de faaliyet gösteren borik-asit fabrikasıdır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda beş yüz yirmi altı anket analizlerde kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre hizmetkar liderlik tarzını benimseyen yöneticilerin takipçileri, kendilerini psikolojik olarak daha fazla güçlendirilmiş hissetmektedirler. Ayrıca örgüt kültürü alt boyutlarından klan kültürünün hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın en önemli kısıtı, çalışmanın sonuçlarının, araştırmanın sadece bir mobilya fabrikası ile bir borik-asit fabrikasında yapılması nedeniyle imalat sektörüne yönelik genellenememesidir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to investigate whether there is a significant relationship between servant leadership and psychological empowerment and to determine the moderating effect of organizational culture on this relationship. The sample of the study is a furniture factory in Eskişehir and an acid-boric factory in Balıkesir. The data were collected by using questionnaires. In this frame, five hundred and twenty six questionnaires were analyzed. The results of the study showed that there was a significant relationship between servant leadership and psychological empowerment. According to this result, followers of managers who adopts servant leadership style, feel more psychologically empowered. Besides, it is found that clan culture, which is a sub dimension of organizational culture, has a moderating effect on relationship between servant leadership and psychological empowerment. The most important limitation of the study that the results of the study cannot be generalized in manufacturing sector, as the survey was administered in only a furniture factory and an acid-boric factory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectHizmetkar Liderliken_US
dc.subjectPsikolojik Güçlendirmeen_US
dc.subjectKlan Kültürüen_US
dc.subjectAdhokrasi Kültürüen_US
dc.subjectHiyerarşi Kültürüen_US
dc.subjectPazar Kültürüen_US
dc.subjectServant Leadershipen_US
dc.subjectPsychological Empowermenten_US
dc.subjectClan Cultureen_US
dc.subjectAdhocracy Cultureen_US
dc.subjectHierarchy Cultureen_US
dc.subjectMarket Cultureen_US
dc.titleHizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme ilişkisi: örgüt kültürünün düzenleyici etkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between servant leadership and psychological empowerment: moderating effect of organizational cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36-1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record