Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDâstân-ı Güvercinen_US
dc.contributor.advisorHazret-i Muhammeten_US
dc.contributor.advisorMucizeen_US
dc.contributor.advisorManzum Dinî Destanen_US
dc.contributor.advisorDâstân-ı Güvercinen_US
dc.contributor.advisorHazret-i Muhammeten_US
dc.contributor.advisorMiracleen_US
dc.contributor.advisorVerse Religious Narrative Poemen_US
dc.contributor.authorKumartaşlıoğlu, Satı
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3894
dc.description.abstractGünümüzde gerek kütüphanelerde gerekse şahıslarda bulunan yazma eserler, Osmanlı mirasının en değerli eserleridir. Bu yazma eserler, Türk kültürünü tanımak ve tanıtmak açısından bize eşsiz malzeme sunmaktadır. Genellikle "cönk" ve "mecmua" olarak adlandırılan bu eserler, pek çok alanla ilgili bilimsel incelemeye tabi tutulabileceği gibi, özellikle Osmanlı dönemi Türk dili ve edebiyatını çeşitli açılardan araştırmak için kaynak teşkil etmektedir. Yazma eserler, günümüzde çeşitli kurumlar vesilesiyle tespit edilip dijital ortama aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra yazma eserlerin transkribe edilerek, bilimsel araştırmalarda kullanılır duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu yazı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Milli Kütüphane (National And University Library-St. Clement of Ohrid)'de bulunan OMCT I/170 numaralı mecmuadaki bir metin üzerinedir. Metin, mecmuanın 1b-2b sayfaları arasında olup "Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin" başlığını taşımaktadır. Mesnevî nazım biçimiyle yazılmıştır ve beyit sayısı 36'dır. Manzum dinî destan türü arasında değerlendirilebilecek metnin bazı nüshaları Şükrü Elçin, Nurettin Albayrak ve Namık Aslan tarafından okunmuş ve bazı açılardan incelenmiştir. Eserin nüshalarından yola çıkılarak eserin müellifi hakkında "Kirdeci Ali" ismi öne sürülmüştür. Balkan coğrafyasında, özellikle Makedonya'da Osmanlı mirası bütün kültürel unsurlarıyla günümüzde de yaşamaktadır. Yazıda ele alınan "Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin" başlıklı metin, şekil, içerik, işlev gibi açılardan mukayese edilerek incelenecek; Osmanlı mirasının dil ve edebiyat yönü, Balkan coğrafyasındaki yansımasıyla ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractManuscripts that found both in libraries and persons todays are the most precious works of the Ottoman heritage. These manuscripts offer us unique material in terms of know and acquaint the Turkish culture. Generally "conk" and "mecmua" called these works be source for investigating from various aspects Turkish language and literature of the period of Ottoman, as they can be subjected to many different scientific research. Manuscripts are transferring to dijital media being determined on the occasion of various institutions, now. After this stage, the manuscripts needs to be used in scientific research by transcribing the of these.This paper, on a text in corpus numbered OMCT I/170 located in the National Library (National And University Library-St. Clement of Ohrid) in Skopje capital of Macedonia. The text is between 1b-2b pages of corpus and title of title text is "Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin". The text is written with mesnevi verse form and the number of couplet of the text is 36. Some copies of the text can be considered among verse religious narrative poem genre was read and studied in someways by Şükrü Elçin, Nurettin Albayrak and Namık Aslan. It is suggested name of "Kirdeci Ali" about the author's work based on copies of work.In the Balkans, especially in Macedonia Ottoman heritage lives today with all the cultural elements. The text titled "Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin" will be discussed in the papers will be examined such of shape, content, function by comparing; will be discussed language and literature aspects of Ottoman heritage with the reflection in the Balkans.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÜsküp milli kütüphanede bulunan bir mecmua ve bu mecmuadan bir destan: Kıssa-i Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercinen_US
dc.title.alternativeA corpus of the national library in skopje and a narrative poem from this corpusen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record