Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüngör, Talip
dc.contributor.advisorKılıç, Ali Murat
dc.contributor.authorYüksel, Ali Kamil
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:52Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationYüksel, Ali Kamil. Muratdağı melanjının jeodinamik özellikleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/390
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Murat Dağı ve civarındaki kayaçların stratigrafik özellikleri, yapısal elemanları, jeolojik konumu ve metamorfizması incelenmiştir. Metapelitik, metarudit ve metapsammitik kayaçlardan oluşan Orta-Üst Triyas yaşlı İkibaşlı Formasyonu inceleme alanında stratigrafik olarak en alt bölümü oluşturur. Formasyon en altta Triyas öncesine ait parçalar içeren konglomera ile başlar. Üste doğru formasyon genelde serizit-kuvars şist, klorit-serizit şist, biyotit-serizit-kuvars şist ve kloritoyit şiste geçiş yapar. Jura yaşlı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan Çiçeklikaya Formasyonu, İkibaşlı Formasyonu üzerinde uyumlu bir dokanak boyunca yer almaktadır. Mesozoyik yaşlı bu birimler Muratdağı Melanjı tarafından düşük açılı tektonik dokanak ile üzerlenmektedir. Alp-Himalaya kuşağı içerisinde kalan Batı Anadolu'daki bu ofiyolitlerin ultramafikleri ve melanjları arasında tektonik olarak metamorfik taban kayaçları yer almaktadır. Bu metamorfik kayaçların hornblendleri üzerinde 40Ar/39Ar yaş analizi yaptırılmış ve 100.7±1.3 my plato yaşı bulunmuştur. Muratdağı Melanjı'nın inceleme alanına tektonik olarak yerleşmesi İkibaşlı Formasyonu içinde ikincil yapıların gelişmesine neden olmuştur. İkibaşlı Formasyonu'ndaki ikincil yapılar, belirlenen uzama lineasyonları ve foliasyonlar ile ilişkili mostra ve mikro ölçekli kink kıvrımları, foliasyoniçi kıvrımlar, makaslama bandı klivajları ve asimetrik deforme çakılları kapsamaktadır. Belirlenen tüm kinematik verilerin değerlendirilmesi sonucunda İkibaşlı Formasyonu üzerinde tektonik olarak yer alan Muratdağı Melanjı'nın Kuzeydoğu'ya doğru hareket ettiği saptanmıştır. Yönlenme göstermeyen, 19-35 my yaş verileri elde edilen holokristalin dokuya sahip Baklan Graniti ve bölgesel metamorfizma yaş verilerinin korelasyonu sonucunda bu nap hareketinin zamanlaması için Eosen dönemi bu tez kapsamında uygun görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, Murat Mountain and surrounding rocks were studied to describe its stratigraphy, structures, geological setting and metamorphism. The stratigraphically lowest part of the investigated area consists of metapelitics, metarudites and metapsammites of Middle-Upper Triassic age, and is named as İkibaşlı Formation. The formation begins with conglomerate of Pre-Triassic age at the bottom. The upper part of the formation commonly comprises sericite-quartz schist, chlorite-sericite schist, biotite-sericite-quartz schist and chloritoid schist. Çiçeklikaya Formation which comprises of dolomitic limestones of Jura age conformably overlies İkibaşlı Formation. All these Mesozoic aged units are tectonically overthrusted by the Muratdağı Melange with a low-angle. Metamorphic sole rocks are tectonically located between the ultramafics and melange of ophiolites of Western Anatolia in Alp-Himalaya belt. 40Ar/39Ar age analysis were performed on hornblendes of metamorphic rocks and the plateau age of 100.7±1.3ma was determined. Tectonic emplacement of Muratdağı Melange to the study area caused secondary structures to develop in İkibaşlı Formation. Secondary structures in İkibaşlı Formation are represented by strecthing lineation, foliation, outcrop and micro scale kink folds, intrafolial folds, shear band cleavages and asimetric deformed pebbles. All kinematic indicators indicate NE tectonic emplacement direction of Muratdağı Melange over İkibaşlı Formation. This NE directed nappe movement caused D1 deformation phase to form foliation (S1), lineation (L1) and folding (F1).Non-foliated, 19-35ma aged holocrystaline Baklan Granite as well as regional metamorphic age correlation shows that the emplacement of nappe package occurred during Eosen times.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ tarafından 2011/59 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPaleotektoniken_US
dc.subjectKinematik Analizen_US
dc.subjectAfyon Zonuen_US
dc.subjectStratigrafien_US
dc.subjectPaleotectonicsen_US
dc.subjectKinematic Analysisen_US
dc.subjectAfyon Zoneen_US
dc.subjectStratigraphyen_US
dc.titleMuratdağı Melanjı'nın jeodinamik özelliklerien_US
dc.title.alternativeGeodynamic features of Muratdağı Melangeen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record