Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnal, Recep
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:32Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-7885
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3941
dc.description.abstractGloballeşen dünyanın adeta küçük bir köy haline gelmesi çeşitli din, mezhep, inanç, kültür ve medeniyetlerin bir araya gelmesine, çeşitli boyutlarda birbirleriyle karşılıklı etkileşimine neden olmuştur. Diğer taraftan son yüzyıllarda ulaşım imkânlarının artması ile ülkeler arasındaki geçişler kolaylaşmış ve göçler çoğalmıştır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak farklı din, inanç, ideoloji ve kültür mensupları bir arada yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu çalışmamızda günümüzde insan hakları ve hürriyeti açısından en önde gelen Avrupa ülkesi olan Norveç ele alınacak. Öncelikle Norveç hakkında genel bilgi verilecek, daha sonra ülkenin dini yapısı ele alınacaktır. Bu çerçevede özellikle Norveç'te yaşayan farklı kültür ve millete mensup Müslüman toplumların sosyo-kültürel faaliyetleri ve organizasyonları genel hatları ile tanıtılacaktır.en_US
dc.description.abstractBecoming a small village of globalized world has caused to come together variety religions, sects, beliefs and cultures as well as civilizations, and caused to interact with each other in various dimensions. Meanwhile in the last century, the transitions have gotten easy among the countries with the increase of transportation facilities and the migrations have increased from country to other country. The members of different religions, beliefs, ideologies and cultures have forced to live together in parallel with all these developments. In this paper Norway, one of the leading European countries in terms of human rights and freedoms, will be analyzed. Firstly general information about Norway will be given to researchers and then country's religious structure will be analyzed. In this context especially the position of Muslim minority groups, which belongs to different cultures and nationalities living in the Norway, in general lines will be introduced.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectÇokkültürlü Yaşamen_US
dc.subjectDinlerarası Diyalogen_US
dc.subjectNorveçen_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectMüslüman Azınlık Grupen_US
dc.subjectMulticultural Lifeen_US
dc.subjectInterreligious Dialogueen_US
dc.subjectNorwayen_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectMuslim Minority Groupen_US
dc.titleAvrupa'da müslümanların birlikte yaşama serüveni: Norveç Örneği -çokkültürlü yaşam, sosyo-kültürel or- ganizasyonlar ve dinlerarası diyalog perspektifinden bir analizen_US
dc.title.alternativeAdventure coexistence of muslims ın Europe: examples of Norway-an analysis from perspective of multicultural life, socio-cultural organizations and interreligious dialogueen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik İncelemeler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage185en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record