Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDuran, Songül
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:38Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-9833
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3999
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin ortoreksiya nervoza belirtileri ile yeme tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Gereç ve yöntem: Araştırmanın örneklemini, 01.11.2014 - 26.02.2015 tarihleri arasında, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 505 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, kişisel bilgi formu, Yeme Tutum Testi40, Orto-11 Ölçeği ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler yüzdelik, ortalama, Spearmen korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular:Çalışmada öğrencilerin yeme bozuklukları puan ortalaması 18.43±10.56, ortorektik belirti puan ortalaması 26.95±5.11 genel OKB belirti puan ortalaması 14.7±6.2 olarak saptanmıştır.Kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulayan bireylerin yeme tutum testi (p=.027) ve ortoreksiya testi puan ortalamaları(p=.001) kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulamayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulayan bireylerin obsesyon puanları da kilo alma/verme için herhangi bir yöntem uygulamayanlara göre istatiksel açıdan anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır (p=.000).Öğrencilerin yeme tutumunda bozulma arttıkça ortorektik belirti düzeyinde de bir artış olacağı saptanmıştır (r = -.238, p=0.000). Öğrencilerin YTT-40 puanları ile OKB puanları (r =.241, p=0.000) arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre yeme bozukluğu tutumunda bozulma arttıkça obsesif belirti düzeyinde de bir artış olacağı söylenebilir.Sonuç: Yeme bozuklukları belirtileri arttıkça ortoreksiyaya ve Obsesif belirtilere olan eğilimlerde de artışlar görülmektedir. Ortoreksiya nervosa konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve risk altında bulunan bireylerin destek alması gerektiği önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: This study was conducted in order to define Health Sciences students' orthorexia nervosa symptoms, eating attitudes, and eating behaviors according to various socio-demographic data as descriptive.Materials and methods:The Study Sample comprised of 505 students that study at Balıkesir University Health High School between the dates 11/01/2014-02/26/2015 and accept to participate in the study. Research data was collected via personal information form, Eating Attitudes Test 40 Orto-11 Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire (MOCI). The obtained data percentage, average, are computerized percentage, average, was assessed with Spearman correlation analysis.Results: It is found that the average score of the students in the study for eating disorders is 18.43±10.56, for orthorexic symptom 26.95±5.11 and for overall OCD symptoms 14.7±6.2. Eating attitudes test's (p=.027) and orthorexia tests (p=.001) average scores of the individuals that implement any method to gain weight or lose weight are higher than those that do not implement any method to gain weight or lose weight In addition, statistically, obsession scores of the individuals that apply any method to gain weight or to lose weight are significantly higher than those that do not apply any method to gain weight or to lose weight (p=.000).As the deterioration in the students' eating attitudes increases, there will be an increase also regarding orthorexic symptom level of the students (r =-.238, p=0.000). EAT-40 scores and OCD scores of the students (r=.241, p=0.000) are positively and significantly correlated. Pursuant to that it can be said that there will be an increase at the level of obsessive symptom, as corruption at eating disorder attitude increases.Conclusion: As the symptoms of eating disorders increase, trends towards to the obsessive and orthorexic symptoms also increase. It is recommended that awarenes of the students must be raised and individuals who are at risk must get support regarding Orthorexia nervosa.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectOrtoreksiya Nervozaen_US
dc.subjectYeme Bozukluklarıen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectOrthorexia Nervosaen_US
dc.subjectEating Disordersen_US
dc.subjectUniversity Studentsen_US
dc.titleSağlık yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeThe risk of orthorexia nervosa (healthy eating obsession) symptoms for health high school students and affecting factorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Sağlık Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage220en_US
dc.identifier.endpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record