Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüdü, Özge Demirbulat
dc.contributor.authorSaatcı, Gencay
dc.contributor.authorAvcıkurt, Cevdet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:46Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-7590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4071
dc.descriptionGüdü, Özge Demirbulat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırma ile turistlerin, tur esnasında aile içi davranışlarının ne yönde değiştiğini tespit ederek, aile ile birlikte seyahat etmenin aile içi ilişkilere nasıl yansıdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Nisan - Haziran 2014 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kültür turlarına katılan yerli turistler oluşturmaktadır. Yerli turistlerin araştırmaya ilişkin görüşleri; duygusal bağ, karar verme aşaması ve aile tatilinin kısıtları boyutları altında incelenmiştir. Araştırma amacına yönelik olarak öncelikle tatil turizmi ve aile tatiline ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturularak, 386 yerli turist üzerinde yürütülen araştırma sonuçları tartışılmıştır. Son olarak araştırmanın bazı kısıtları vurgulanmış ve gelecekte araştırmalara bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırmaya katılan yerli turistlerin büyük çoğunluğu daha önce tatile çıkmış olduklarını ve ortalama yılda 1 ya da 2 kez tatile gittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar genel olarak ailesi ile seyahat ederken keyifli ve kaliteli zaman geçirdiklerini ve tatil yaparken tüm aile üyelerinin bir şeyler yapmak için ortaklaşa karar verdiklerini, ancak aile içindeki gerginliklerin tatil esnasında ortadan kalkmadığını belirtmişlerdiren_US
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to determine the family behavioral change of tourists, in the direction of what has been identified during the tour and how to families traveling with family relationships are intended to reveal the factors that reflected. The sample of this study constitutes domestic tourists participating in cultural tours in the Eastern Black Sea in April - June 2014. Opinions on the research of domestic tourists were investigated under the dimension of emotional ties, the decision-making stage and the constraints of family vacation. As for research purposes primarily a conceptual framework for holiday tourism and family vacation were made out and then results of the research conducted on 386 domestic tourists were discussed. Finally, some limitations of the study has emphasized and some suggestions were made for the future research. The vast majority of domestic tourists participated in the survey said they are previously on vacation and 1 or 2 times per year went on vacation. Participants stated that they generally pleasant and spend quality time with family while traveling and all family members while on vacation stated that they decide jointly to do something, but tensions within the family during the holidays not to get out of middleen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectTatilen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectAile İçi Davranışen_US
dc.subjectYerli Turisten_US
dc.subjectDoğu Karadenizen_US
dc.subjectHolidayen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectDomestic Behavioren_US
dc.subjectDomestic Touristen_US
dc.subjectThe Eastern Black Seaen_US
dc.titleTatilin aile içi davranışlar üzerindeki etkisinin demografik değişkenler açısından incelenmesi: Doğu Karadeniz bölgesi'nde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effects of holiday on domestic behavior in terms of demographic variables: The case of the Eastern Black Sea regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSeyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record