Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMaltepe, Sadet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:55Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-2431
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4143
dc.description.abstractTürkçe derslerindeki proje ödevi uygulamalarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Balıkesir il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenleri ile proje ödevini Türkçe dersinden alan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri; örneklemini ise, evrenden seçkisiz olarak belirlenen 21 Türkçe öğretmeni ile 63 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve Türkçe derslerindeki proje ödevi uygulamasına yönelik ğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlayan iki soru formu kullanılmıştır. Öğretmenlere uygulanan formlarda sekiz, öğrencilere uygulanan formlarda dört açık uçlu soru bulunmaktadır. Her iki katılımcı grubuna, proje ödevlerinin; Türkçe dersinden seçilme nedenleri, hazırlama sürecinde öğretmenin rolü, gerekliliği ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ile ilgili dört açık uçlu soru ortak olarak sorulmak üzere hazırlanmıştır. Formlardaki sorulara verilen yanıtlar betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin proje ödevi çalışmasının konu belirleme, planlama, sunum ve değerlendirme aşamalarındaki uygulamalarının alanyazında belirtilen ilkelere genellikle uymadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractDescriptive survey method was used in this study, in which evaluation of project assignments' implementation in the Turkish courses according to views of teachers and students was aimed. Population of the study consisted of Turkish teachers serving at elementary schools in the Balıkesir province in the 2013-2014 educational year and the students who had chosen the project assignment from the Turkish course. The sample is composed of 21 Turkish course teachers and 63 students who were randomly selected from the population. Data collection tools consisted of two surveys developed by the researcher for the purpose of determining teachers' and students' views about project assignments' implementation in the Turkish courses. There are eight open-ended questions in the survey administered to the teachers and four in the survey administered to the students. Four openended questions about reasons for selecting project assignments from the Turkish course, teacher's role in the preparation process, their necessity and problems experienced in their implementation were prepared to be asked to both participating groups, mutually. The responses to the questionnaire were analyzed using descriptive analysis methods. In the study, it was concluded that the Turkish course teachers generally do not follow the principals set forth in the literature about determination, planning, presentation, and evaluation stages of project assignment subjects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectTürkçe Derslerien_US
dc.subjectTürkçe Öğretmenien_US
dc.subjectProje Tekniğien_US
dc.subjectProje Ödevien_US
dc.subjectTurkish Coursesen_US
dc.subjectTurkish Teacheren_US
dc.subjectProject Techniqueen_US
dc.subjectProject Assignmenten_US
dc.titleTürkçe derslerinde yürütülen proje çalışmalarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of project works in Turkish courses according to views of teachers and studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue67en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record